’ Chok at jeg blev vraget’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Lucas Andersen

IN­TER­VIEW Fi­re må­ne­der eft er U21- lands­hol­dets da­væ­ren­de træ­ner, Jess Thorup, fra­valg­te Lucas Andersen til ju­nis U21­slut­run­de i Tjek­ki­et, er den 20- åri­ge aal­bor­gen­si­ske fod­bold­spil­ler en­de­lig pa­rat til at for­tæl­le om de fø­lel­ser, han i da­ge­ne eft er den ned­slå­en­de besked stod tilbage med. » Det var et chok, at jeg blev vraget, « si­ger Lucas Andersen og til­fø­jer:

» Den dag i dag for­står jeg sta­dig ik­ke be­slut­nin­gen. Det er klart, at det var en stor skuff el­se. Jeg vil­le jo rig­tig ger­ne ha­ve væ­ret med. «

Lucas Andersen kun­ne ha­ve bedt Jess Thorup om en for­kla­ring.

» Men jeg und­lod. Det var og­så be­græn­set, hvor me­get jeg den­gang hav­de lyst til at be­rø­re skuff el­sen. Jeg kon­sta­te­re­de, at jeg ik­ke kom med, og me­re be­hø­ve­de jeg jo egent­lig ik­ke at vi­de, « si­ger Lucas Andersen.

Men selv­om han ik­ke delt­og ved som­me­rens EM- slut­run­de, er han sta­dig in­de om­kring U21- lands­hol­det, der i dis­se da­ge i Nord­jyl­land er sam­let for at for­be­re­de sig til de før­ste grup­pe­spilskam­pe i kva­li­fi ka­tio­nen til EM 2017 på Aal­borg Sta­dion mod Wales på fre­dag og Bul­ga­ri­en på tirs­dag.

» Jeg væl­ger at se fremad. Og nu er det en ny år­gang. Min mo­ti­va­tion for at væ­re med er der sta­dig. Jeg er me­get op­sat på at vi­se, hvad jeg kan, og hvor me­get jeg det se­ne­ste styk­ke tid har fl yt­tet mig som fod­bold­spil­ler, « si­ger Lucas Andersen. Ud­le­jet trods ny kon­trakt Tid­li­ge­re på året blev hans kon­trakt med Ajax Am­ster­dam for­læn­get til 2018. Ik­ke de­sto min­dre valg­te le­del­sen i den hol­land­ske stor­klub i au­gust at le­je ham ud til Æres­di­vi­sions- kol­le­ger­ne Wil­lem II. Skal du tilbage til Ajax? » Det er svært at si­ge. Li­ge nu fo­ku­se­rer jeg kun på Wil­lem II, på at få byg­get min selv­til­lid op, på at få spil­let en mas­se kam­pe og på at væ­re den vig­ti­ge spil­ler, jeg fø­ler, jeg og­så kan væ­re i den­ne klub. Jeg må ta­ge det lidt, som det kom­mer. Der er jo lang tid til næ­ste som­mer, så der kan nå at ske man­ge ting. «

Hvor­dan har skift et fra Ajax til Wil­lem II væ­ret?

» Det har væ­ret en nem over­gang. De har ta­get godt imod mig. Fan­se­ne er go­de. Det sam­me er klub­bens fa­ci­li­te­ter og træ­ner. Des­u­den pas­ser hol­dets spil­lestil mig rig­tigt godt. Alt i alt er jeg ud­mær­ket til­freds med min start. I de­bu­ten mod Utrecht la­ve­de jeg to må­l­gi­ven­de afl eve­rin­ger, og så sent som i we­e­ken­den var jeg på ba­nen samt­li­ge 90 mi­nut­ter mod PEC Zwol­le. «

Hvad for­ven­ter du dig af Dan­marks del­ta­gel­se i den kom­men­de kva­li­fi ka­tion til U21- EM om to år i Po­len?

» Jeg tror, vi får det svært. Dan­marks fo­re­gå­en­de U21- lands­hold har gjort det godt. Der­for tror jeg, at vo­res kom­men­de mod­stan­de­re vil gø­re alt for at stik­ke en kæp i hju­let på os. Men mit kend­skab til dem er be­græn­set. Jeg for­ven­ter at bli­ve lidt klogere på de kom­men­de tak­tik­mø­der. « Har du næ­ste års OL i tan­ker­ne? » Selv­føl­ge­lig har jeg det. Det vil da væ­re fedt at del­ta­ge i så stor en sports­be­gi­ven­hed. Men li­ge nu er der en vis usik­ker­hed om, hvor­vidt jeg over­ho­ve­det kan få fri til at del­ta­ge. Det er jo no­get, min klub be­stem­mer. Og hvor spil­ler jeg næ­ste som­mer? Når FIFA og IOC kom­mer med en kla­re­re ud­mel­ding, bli­ver det lidt nem­me­re at for­hol­de sig til. Men tænk hvis jeg får mu­lig­hed for at se 100 me­ter- fi na­len med Usain Bolt. Det vil væ­re fan­ta­stisk. Stjer­ner som ham ser man jo nor­malt kun i tv. Næ­ste som­mer kan jeg må­ske se ham li­ve på det olym­pi­ske sta­dion i Rio de Ja­neiro. Den op­le­vel­se vil jeg alt­så rig­tig ger­ne ha­ve med. «

ONS­DAG 7. OK­TO­BER 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.