’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Ni­els Fre­de­rik­sen

bli­ver vo­res vær­ste kon­kur­ren­ter til grup­pens før­ste­plads. Så for at vi får et godt ud­gangs­punkt før de næ­ste kam­pe i novem­ber, går vi na­tur­lig­vis ben­hårdt eft er sej­re, « si­ger Ni­els Fre­de­rik­sen.

Skul­le det ik­ke lyk­kes for hans trop­per at vin­de pulj­en og der­med kva­li­fi ce­re sig til EM di­rek­te, kan en an­den­plads og­så væ­re brug­bar. Men i så til­fæl­de skal man ud i play­of­fk am­pe.

» Vo­res mål­sæt­ning for EM­grup­pe­spil­let er klar. Vi skal kva­li­fi ce­re os til EM, « si­ger Ni­els Fre­de­rik­sen. Vo­res mål­sæt­ning for EM- grup­pe­spil­let er klar. Vi skal kva­li­fi ce­re os til EM

Fo­re­lø­big har han kon­trakt som U21- land­stræ­ner i to sæ­so­ner. Han ude­luk­ker dog ik­ke, at an­sæt­tel­sen bli­ver af læn­ge­re va­rig­hed.

» Jeg har få­et et fan­ta­stisk spæn­den­de job, der er me­get an­der­le­des end at væ­re klub­træ­ner. Nu ser jeg kun spil­ler­ne sjæl­dent. Til gen­gæld er vo­res træ­nings­sam­lin­ger me­re in­ten­se. Og­så for­be­re­del­ser­ne til dis­se er spe­ci­el­le. Jeg tror al­drig, jeg har set så me­get fod­bold, som til­fæl­det er nu, « si­ger Ni­els Fre­de­rik­sen med et smil, der af­slø­rer, at han fak­tisk godt kan li­de den­ne ar­bejds­form.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.