Hun vil væk nu

Jer­n­ring om tavs Gri­gel

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

KON­FLIKT ga­kamp mod Team Tvis Holste­bro på grund af læn­ge­re tids util­freds­hed med ch­eft ræ­ner Lars Fre­de­rik­sen.

Se­ne­re kom det så frem, at Gri­gel to da­ge tid­li­ge­re var ble­vet ra­sen­de un­der en po­kal­kamp mod HC Oden­se, hvil­ket umid­del­bart eft er slut­fl øjt fi k hen­de til at ta­ge sin sport­st­a­ske un­der ar­men og fi nde tilbage til Es­b­jerg på egen hånd, mens hold­kam­me­ra­ter­ne va­nen tro kør­te i hold­bus­sen. Be­trag­ter sig som fær­dig Her­eft er be­der Lot­te Gri­gel og hen­des rå­d­gi­ver og far om et mø­de med Team Es­b­jergs sport­s­chef Tho­mas Hyl­le.

Da par­ter­ne sid­der sam­men fre­dag, for­kla­rer Lot­te Gri­gel, at hun ik­ke vil træ­ne fre­dag el­ler spil­le

I Gri­gels be­slut­ning om ik­ke at spil­le kam­pen, lig­ger der en nø­je plan­lagt kal­ku­le.

Nu har Gri­gel nem­lig ik­ke væ­ret i kamp i liga­en for Es­b­jerg si­den 23. sep­tem­ber, og det be­ty­der, at hun ik­ke vil bli­ve ramt af ka­ran­tæ­ne, hvis hun - som øn­sket - får lov til at skift e til en ny klub, når hun re­tur­ne­rer fra den­ne uges sam­ling med lands­hol­det. For stor ue­nig­hed Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger reg­nes det for at væ­re me­get tæt på en re­a­li­tet, at Lot­te Gri­gel er fær­dig i Team Es­b­jerg.

Ue­nig­he­den mel­lem play­ma­ke­ren og ch­eft ræ­ner Lars Fre­de­rik­sen vur­de­res til at væ­re for stor til, at den kan lø­ses. Umid­del­bart kun­ne det lig­ne et spørgs­mål om mang­len­de spil­le­tid, da Lot­te Gri­gel har stå­et i skyg­gen af Esta­va­na Pol­man, men an­gi­ve­ligt er sa­gens ker­ne, at hun i læn­ge­re tid har følt sig for­bi­gå­et og ig­no­re­ret af Lars Fre­de­rik­sen på fl ere ni­veau­er.

Den kri­tik for­står Team Es­b­jerg­træ­ne­ren dog ik­ke me­get af.

» Jeg er selv­føl­ge­lig ked af, hvis en spil­ler er ked af at væ­re på mit hold. Som træ­ner har jeg en klar fi lo­so­fi om, at al­le mi­ne spil­le­re skal ha­ve en rolle, og det gæl­der og­så Lot­te Gri­gel. Men i eli­tesport er det og­så så­dan, at de, der er bedst, er dem, der spil­ler mest, « si­ger Lars Fre­de­rik­sen, som ik­ke har yder­li­ge­re kom­men­ta­rer til sa­gen.

BT har for­gæ­ves for­søgt at få en kom­men­tar fra sport­s­chef Tho­mas Hyl­le.

BTs om­ta­le i går af sa­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.