’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Chris An­ker Sø­ren­sen

Det var ik­ke him­lens slu­ser, der åb­ne­de sig. Men lidt dryp­pe­de det fra oven, da Chris An­ker Sø­ren­sen søn­dag rul­le­de i mål i Co­mo ef­ter at ha­ve kørt den ita­li­en­ske løv­falds­klas­si­ker Lom­bar­di­et Rundt til en­de. Hvis støv­reg­nen kun­ne for­veks­les med en sen­ti­men­tal tå­re i øjen­kro­gen hos Chris An­ker Sø­ren­sen, var der ik­ke no­get at si­ge til det. Sid­ste løb med kli­ken. Slut­nin­gen på en æra. Og så el­lers vi­de­re mod nye og knap så fjer­ne ho­ri­son­ter uden at se sig alt for me­get tilbage.

» Det var da lidt melan­kolsk at stå der ef­ter lø­bet i søn­dags og vi­de, at nu var det de­fi­ni­tivt slut. Ni år er al­li­ge­vel lang tid, og he­le min pro­fes­sio­nel­le kar­ri­e­re har jeg kørt på hol­det. Det var un­der­ligt, « er­ken­der Chris An­ker Sø­ren­sen.

Fra og med sæ­so­nen 2016 er ar­bejds­gi­ve­ren fransk, hol­dets navn Fortu­neo- Vi­tal Con­cept, og den 31- åri­ge dan­sker får me­re an­svar på et hold uden tun­ge stjer­ne­nav­ne som Tin­koff- Saxo. Det skræm­mer mig på in­gen må­de, at hol­det er så ud­præ­get fransk

Man­den, som i fol­kemun­de kæ­lent er ble­vet døbt Ok­sen fra Ham­mel, glæ­der sig til at kom­me i gang med et nyt kapitel.

» Jeg var gå­et i stå på Tin­koff- Saxo og gled me­re og me­re over i rol­len som ud­præ­get hjæl­pe­ryt­ter. Det, jeg er god til, er at gå i ud­brud og så for­hå­bent­lig kun­ne vin­de der­fra. Det har man ba­re ik­ke set me­get til fra min si­de de se­ne­ste år, men det, hå­ber jeg, kom­mer til at ske. Det er der­for, jeg har valgt Fortu­neo som mit nye hold. Jeg kun­ne mær­ke, at jeg vil­le væ­re et sted, hvor der var en chan­ce for at vin­de cy­kel­løb igen, « for­tæl­ler Sø­ren­sen over te­le­fo­nen fra ba­sen i Ita­li­en. En­lig sva­le En en­kelt sejr er det ble­vet til i år, da Sø­ren­sen for før­ste gang i kar­ri­e­ren vandt DM. Men det var me­re en en­lig sva­le på den dan­ske ju­ni­him­mel.

» Jeg har ik­ke ud­vik­let mig så me­get, og nog­le gan­ge er for­an­dring nøg­len til at få no­get nyt til at ske. Det tror jeg, et nyt hold og en an­den kul­tur kan væ­re med til at hjæl­pe på, « fi­lo­so­fe­rer Sø­ren­sen.

Det er hel­ler ik­ke no­gen hem­me­lig­hed, at Tin­koff- Saxo har gen­nem­gå­et enor­me for­an­drin­ger igen­nem he­le den­ne sæ­son. Fra fy­rin­gen af Bjar­ne Ri­is i marts til den rus­si­ske hol­de­jer Oleg Tin­ko­vs ret lunk­ne for­hold til de fle­ste af hol­dets dan­ske stam­me. Det er ken­de­teg­nen­de for det tid­li­ge­re Ri­is- mand­skab, at sving­dø­ren har su­get en hånd­fuld dan­ske ryt­te­re ud af trup­pen til næ­ste år.

» Om det hav­de be­ty­det no­get, at Bjar­ne hav­de væ­ret her sta­dig­væk, er me­get hy­po­te­tisk. Jeg hav­de un­der al­le om­stæn­dig­he­der brug for at fin­de på no­get an­det, « un­der­stre­ger Chris An­ker Sø­ren­sen.

» Jeg vil på in­gen må­de smæk­ke med dø­ren, for det har væ­ret fi­ne år på hol­det, og jeg har væ­ret glad for mit ar­bej­de. Jeg har et fint nok for­hold til Oleg Tin­kov, men om det mod­sat­te gør sig gæl­den­de, må du nok spør­ge ham om. Det er på den an­den si­de ik­ke så­dan, at jeg reg­ner med at få ju­le­kort fra ham, men det får jeg så fra min mor, og det er fint med det, « si­ger Sø­ren­sen med sin tør­re lu­ne. Ek­stremt låst Over­ra­sken­de for de fle­ste iagt­ta­ge­re valg­te Chris An­ker Sø­ren­sen et fransk hold fra ni­veau­et un­der cy­kel­spor­tens su­per­liga. Et af dem, der ty­pisk gør sig be­mær­ket i tv- ud­brud un­der Tour de Fran­ce og el­lers for­svin­der lidt fra ra­da­ren i store de­le af sæ­so­nen.

» Der var ting, der tal­te me­get for at væl­ge et hold som Fortu­neo. De­res må­de at kø­re cy­kel­løb på, sy­nes jeg, er ret ag­gres­siv, som jeg godt kan li­de det. På de store hold kø­rer man tit me­re af­ven­ten­de, for­di alt er byg­get op om­kring en kap­ta­jn. I år har jeg væ­ret ek­stremt låst, og så­dan er det på man­ge hold. «

Net­op der­for stod fransk­mæn­de­ne og­så godt, da de før­ste son­de­rin­ger mel­lem dem og Sø­ren­sen be­gynd­te. Der var iføl­ge den slidstær­ke dan­sker fle­re med in­ter­es­se i at få

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.