De over­se­te mill

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - NU BE­GYN­DER NHL IGEN DAN­SKER­NES FØR­STE KAMP

Nog­le vil må­ske me­ne, at sæ­so­nen i ver­dens bed­ste is­ho­ck­ey­liga, NHL, li­ge er slut, men det er al­le­re­de ved at væ­re fi re må­ne­der si­den, at Chi­ca­go Bla­ck­hawks kun­ne hæ­ve Stan­ley Cup- tro­fæ­et eft er sej­ren på 4- 2 i kam­pe over Tampa Bay Ligh­t­ning. I nat dansk tid be­gyn­der det he­le for­fra, når blandt an­dre Lars El­ler og Mon­tre­al Ca­na­di­ens spil­ler den før­ste af 82 grund­spilskam­pe på vej mod det næ­ste Stan­ley Cup- slut­spil.

Ud­over al­le su­per­stjer­ner­ne kan man med dan­ske øj­ne fo­ku­se­re lidt ek­stra på fi re mark­spil­le­re og en må­l­mand. De fem dan­ske­re har ef­ter­hån­den en del er­fa­ring fra NHL på cv’et, og sam­let set er Frans Ni­el­sen, Jan­nik Hansen, Mik­kel Bød­ker, Lars El­ler og Fre­de­rik Andersen no­te­ret for 1.980 NHL- kam­pe ( grund­spil og slut­spil) si­den 2007, hvor Frans Ni­el­sen tog de før­ste dan­ske skøjte­tag i NHL.

Der er sket me­get si­den den spæ­de be­gyn­del­se, og når de dan­ske spil­le­re ta­ger hul på NHL- sæ­so­nen i de kom­men­de da­ge, bli­ver det med en klæk­ke­lig løn­for­hø­jel­se til fl ere af spil­ler­ne. Alt i alt vil de fem fa­ste dan­ske NHL- spil­le­re tje­ne 90,6 mio kr. i den kom­men­de sæ­son - knap 18 mio. kr. me­re end sid­ste sæ­son.

Der er dog sta­dig et styk­ke vej til de ab­so­lut­te su­per­stjer­ner i NHL, der hver især tje­ner li­ge så me­get, som de fem dan­ske­re til sam­men. Løn­kon­gen i den­ne sæ­son er Nas­hvil­le Pre­da­tors Shea We­ber, der ind­kas­se­rer 93 mio. kr. skar­pt for­fulgt af Chi­ca­go Bla­ck­hawks- duo­en Jo­nat­han To­ews og Pa­tri­ck Ka­ne, der hver får 91,6 mio. kr. ind på kon­to­en i den­ne sæ­son. Øko­no­misk gu­lerod Selv­om man næp­pe fi nder en dansk spil­ler, der si­ger, han kæm­per for sin plads i NHL for pen­ge­nes skyld, må det al­li­ge­vel væ­re lidt af en gu­lerod for de ‘ nye dren­ge i klas­sen’.

Ni­ko­laj Eh­lers har vist go­de tak­ter i træ­nings­kam­pe­ne og be­gyn­der sæ­so­nen i det fi ne sel­skab hos Win­nipeg Jets og står til at tje­ne 5,6 mio. kr., hvis han spil­ler he­le sæ­so­nen i NHL.

» Jeg har ik­ke store mål for, hvor man­ge po­int jeg skal ha­ve. Jeg vil gø­re det godt for hol­det. Jeg vil bli­ve bed­re hver dag, jeg er på is, og jeg vil ha­ve nog­le sej­re med hol­det, « sag­de Ni­ko­laj Eh­lers iføl­ge Win­nipeg Sun, da det var ble­vet en re­a­li­tet, at han ind­le­der sæ­so­nen i NHL.

Til gen­gæld må Oli­ver Bjor­k­strand og Ni­ck­las Jen­sen be­gyn­de i far­mer­liga­en, AHL, og hå­be på, at Co­lum­bus Blue Ja­ck­ets og Van­co­u­ver Ca­nucks træk­ker de­res nav­ne op af hat­ten i lø­bet af sæ­so­nen. Mads El­ler prø­ver og­så lyk­ken i AHL hos Dal­las Stars’ far­mer­hold, Te­xas Stars. Lys­punkt for lands­hol­det En lil­le hånd­fuld dan­ske­re har dog og­så ind­set, at NHL- even­ty­ret er slut - i hvert fald i den­ne om­gang. Pe­ter Re­gin, Oli­ver Lauridsen og Mar­kus Lauridsen har al­le skift et til­væ­rel­sen i Nor­da­me­ri­ka, hvor det me­ste af sid­ste sæ­son fo­re­gik i AHL, ud med de e u r opæ­i­ske liga­er.

Og det er om ik­ke an­det så godt nyt for land­stræ­ner Jan­ne Karls­son. Han har nu end­nu fl ere klas­se­spil­le­re til rå­dig­hed he­le sæ­so­nen og ik­ke kun til VM - hvis de­res hold vel at mær­ke er slå­et ud af slut­spil­let i NHL og de selv er ska­des­fri og klar til at træk­ke i den rød- hvi­de trø­je.

JAN­NIK HANSEN

KAM­PE: 470 grund­spil / 64 slut­spil MÅL: 77 / 7 AS­SIST: 107 / 11 PO­INT I ALT: 184 / 18 PLUS/ MI­NUS: 28 / 8 UDVISNINGSMINUTTER: 201 / 42

MIK­KEL BØD­KER

KAM­PE: 383 grund­spil / 20 slut­spil MÅL: 67 / 4 AS­SIST: 107 / 5 PO­INT I ALT: 174 / 9 PLUS/ MI­NUS: - 14 / 0 UDVISNINGSMINUTTER: 76 / 2

LARS EL­LER 8. OK­TO­BER KL. 01.00:

Mon­tre­al Ca­na­di­ens 8. OK­TO­BER KL. 04.00:

Van­co­u­ver Ca­nucks 9. OK­TO­BER KL. 01.00:

Win­nipeg Jets 10. OK­TO­BER KL. 01.30: New York Islan­ders 10. OK­TO­BER KL. 04.30:

Arizo­na Coy­o­tes 11. OK­TO­BER KL. 04.30:

Ana­heim Ducks

KAM­PE: 363 grund­spil / 37 slut­spil MÅL: 60 / 6 AS­SIST: 70 / 12 PO­INT I ALT: 130 / 18 PLUS/ MI­NUS: - 20 / 7 UDVISNINGSMINUTTER: 273 / 26

FRE­DE­RIK ANDERSEN KAM­PE: VUND­NE: TAB­TE: SHUTOUT: RED­NINGS­PRO­CENT: MI­NUT­TER PÅ IS:

82 grund­spil / 23 slut­spil

55 / 14 17 / 7

3 / 1

91,8 / 90,9 4.675 / 1.418

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.