10 ting du bør vi­de før NHL- sæ­so­nen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

1. New York Islan­ders har få­et ny hjem­me­ba­ne. Barclays Cen­ter i Brook­lyn er­stat­ter Nas­sau Ve­te­rans Me­mo­ri­al Co­li­se­um ( hjem­me­ba­ne fra 1972- 2015). Det er 45 km tæt­te­re på Man­hat­tan og New York Ran­gers, men 45 km læn­ge­re væk fra hvor man­ge Islan­ders- spil­le­re bor. 2. Eft er 10 sæ­so­ner i spid­sen for De­troit Red Wings er ch­eft ræ­ner Mi­ke Babco­ck skift et til Tor­on­to Map­le Le­afs, hvor tid­li­ge­re Red Wings- spil­ler Bren­dan Sha­na­han er præ­si­dent. 3. NHL vil ger­ne und­gå, at så man­ge kam­pe af­gø­res på straff eslag. Der­for ind­fø­rer man fra den­ne sæ­son fem mi­nut­ters sud­den de­ath ( over­tid), hvor hvert hold kun har tre mark­spil­le­re på is. Er kam­pen sta­dig uaf­gjort eft er fem mi­nut­ter, skal den af­gø­res på straff eslag. 4. 9. novem­ber bli­ver blandt an­dre Ser­gei Fedor­ov, Ni­ck­las Lid­ström og Chris Pron­ger op­ta­get i NHLs Hall of Fa­me. 5. 1. ja­nu­ar 2016 spil­ler Bo­ston Bru­ins og Mon­tre­al Ca­na­di­ens Win­ter Clas­sic uden­dørs på Gil­let­te Sta­di­um i Fox­boro. 6. Fra 28. ja­nu­ar til 1. fe­bru­ar 2016 lig­ger NHL stille, mens der afh ol­des All- Stars- we­e­kend 7. 9. april 2016 er sid­ste spil­le­dag i grund­spil­let, og her er al­le 30 hold i ak­tion. Stan­ley Cup- slut­spil­let be­gyn­der 13. april. 8. Det an­se­te ma­ga­sin The Ho­ck­ey News for­ud­ser, at Ana­heim Ducks vin­der Stan­ley Cup med en fi na­le­sejr over Was­hin­g­ton Ca­pi­tals. Sid­ste sæ­son for­ud­så ma­ga­si­net, at Chi­ca­go Bla­ck­hawks vil­le be­sej­re Tampa Bay Ligh­t­ning i fi na­len. 9. Qu­e­bec Ci­ty har få­et en ny are­na med plads til 18.259 til­sku­e­re, når der spil­les is­ho­ck­ey. By­en hå­ber at få et NHL- hold igen - det har man ik­ke haft si­den Qu­e­bec Nor­diques blev fl yt­tet til Col­ora­do i 1995 og om­døbt til Col­ora­do Ava­lan­che. Mon­tre­al Ca­na­di­ens og Pitts­burgh Pengu­ins mød­tes i en ud­solgt træ­nings­kamp i Vi­deo­tron Cen­tre 28. sep­tem­ber. 10. Fra 17. sep­tem­ber til 1. ok­to­ber 2016 spil­les der Wor­ld Cup of Ho­ck­ey i Air Ca­na­da Cen­tre i Tor­on­to. Ot­te hold - Ca­na­da, Fin­land, Rusland, Sve­ri­ge, Tjek­ki­et, USA, Nor­da­me­ri­ka ( U23- spil­le­re fra USA og Ca­na­da) og Eu­ro­pa ( blan­det hold fra bl. a. Slovaki­et og Dan­mark) - skal dy­ste om tit­len i to pul­jer, se­mi­fi na­ler og fi na­ler. Wor­ld Cup of Ho­ck­ey er ble­vet afh oldt to gan­ge tid­li­ge­re i 1996 og 2004, men skal eft er pla­nen hol­des me­re re­gel­mæs­sigt frem­over.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.