’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Ste­en Juuls­gaard, be­sty­rel­ses­for­mand i Ho­bro IK

Vi har åben­bart ik­ke væ­ret om­hyg­ge­li­ge nok. Det er vi ik­ke stol­te af hol­det er ble­vet ta­ber­dømt ef­ter at ha­ve brugt en spil­ler ulov­ligt i Su­per­liga­en. Be­sty­rel­ses­for­mand i Ho­bro IK, Ste­en Juuls­gaard, er ik­ke til­freds med end­nu en sag af den­ne ka­rak­ter i klub­ben:

» Vi er rig­tig ke­de og træt­te af det. Vi har åben­bart ik­ke væ­ret om­hyg­ge­li­ge nok. Det er vi ik­ke stol­te af, og det skal ba­re væ­re i or­den, « si­ger be­sty­rel­ses­for­mand i Ho­bro IK, Ste­en Juuls­gaard.

Som nævnt er det Ho­bros an­den sag om ulov­lig brug af spil­le­re in­den for kort tid, da su­per­liga­hol- det i hjem­me­kam­pen mod AGF 11. sep­tem­ber i år og­så brug­te Ada­ma Tam­bou­ra ulov­ligt. I før­ste om­gang har di­sci­pli­nær­rå­det valgt at ta­ber­døm­me su­per­liga­hol­det i sa­gen, men Ho­bro har valgt at an­ke sa­gen til DBUs ap­pe­l­ud­valg. Her er end­nu ik­ke fun­det en af­gø­rel­se. Stor­stilet op­ryd­ning I kølvan­det på su­per­liga­hol­dets sag valg­te Ho­bro at en­de­ven­de samt­li­ge klub­bens spil­ler­cer­ti­fi­ka­ter for at un­der­sø­ge, om der fand­tes fle­re ulov­li­ge spil­le­re. I går kom det så frem, at yder­li­ge­re to spil­le­re i klub­ben har spil­let uden spil­ler­cer­ti­fi­kat.

Det er Ho­bro selv, der har med­delt den ulov­li­ge brug af de to spil­le­re til DBU, som har valgt at ta­ber­døm­me klub­ben i syv kam­pe. Ho­bros be­sty­rel­ses­for­mand for­kla­rer, hvor­dan man i klub­ben fandt frem til ulov­lig­he­den og frem­over vil sik­re, at lig­nen­de sa­ger ik­ke op­står:

» Vi har få­et ryd­det op i ad­mi­ni- stra­tio­nen nu og un­der­søgt samt­li­ge klub­bens 525 spil­le­res cer­ti­fi­ka­ter til bunds for at sik­re, at lig­nen­de sa­ger ik­ke op­står i frem­ti­den. Vi fin­ma­sker net­tet, sæt­ter fle­re øj­ne på, og frem­over skal nye spil­le­re le­ve­re do­ku­men­ta­tion, in­den de spil­ler med i klub­ben, « si­ger han.

Ste­en Juuls­gaard me­ner ik­ke, at sa­ger­ne er op­stå­et, for­di det er gå­et for stærkt for klub­bens ad­mi­ni­stra­tion, si­den hol­det ryk­ke­de op i Su­per­liga­en sid­ste år. Men han er­ken­der, at der er man­ge ting at se til i den lil­le su­per­liga­klub.

» Vi har spurgt os selv, hvor­for vi ik­ke hav­de styr på tin­ge­ne. Vo­res ad­mi­ni­stra­tion er ik­ke den stør­ste, og vi har haft me­get travlt. Sam­ti­dig er vi og­så i gang med at byg­ge nyt sta­dion her­u­de. Men det skal ik­ke ly­de som en und­skyld­ning, og det er det hel­ler ik­ke, for cer­ti­fi­ka­ter­ne skal ba­re væ­re i or­den. Med opryd­nin­gen og en frem­ti­dig ud­byg­ning af ad­mi­ni­stra­tion hå­ber vi på, at vi kan læg­ge det her bag os, « si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.