Vi­borg- træ­ner glad for dom­me­rin­drøm­mel­se

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

VI­BORG- TRÆ­NER Møl­by er til­freds med, at dom­mer Kenn Hansen har er­kendt sin fejl i for­bin­del­se med FCKs mål i søndagens kamp, men han for­står sta­dig ik­ke, hvor­dan dom­me­ren kun­ne be­gå fejl­en i før­ste om­gang. FCK vandt søn­dag 1- 0 over Vi­borg på et mål af Yous­sef Tou­touh i an­den halv­leg, men dom­mer Kenn Hansen er­kend­te i går, at må­let bur­de væ­re an­nul­le­ret. Det glæ­der Vi­borg- træ­ner Jo­hn­ny Møl­by.

» Det er fint, at han er ær­lig om­kring det. Desvær­re står det jo ik­ke til at æn­dre. Vi får in­gen po­int fra den kamp, « si­ger Jo­hn­ny Møl­by.

FCKs Yous­sef Tou­touh ( fo­to) score­de via en af­le­ve­ring fra An­dreas Cor­ne­li­us, der modt­og bol­den ef­ter et fris­park, som Tho­mas Dela­ney hav­de ta­get hur­tigt. For hur­tigt, skul­le det vi­se sig, for død­bold­si­tu­a­tio­nen mang­le­de en vig­tig for­ud­sæt­ning. Bol­den lå ik­ke død, da Tho­mas Dela­ney tog fris­par­ket.

» Dom­me­ren står godt pla­ce­ret, og fjer­de­dom­me­ren står godt pla­ce­ret, da fris­par­ket bli­ver ta­get. Der­for har jeg ær­ligt talt svært ved at for­stå, at det kun­ne glip­pe for dom­me­ren i kam­pen, « si­ger Jo­hn­ny Møl­by.

JO­HN­NY

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.