’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki

Jeg har væ­ret i stand til at træ­ne i læn­ge­re tid af gan­gen, og det har væ­ret dej­ligt. Det gi­ver stør­re selv­til­lid, når jeg spil­ler kamp

Sej­rscif­re­ne blev på 7- 5, 6- 0, og den ki­ne­si­ske wildcard- mod­stan­der Wang Qi­ang kun­ne og­så mær­ke, at Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki blev bed­re og bed­re, ef­ter­hån­den som små­tin­ge­ne blev ju­ste­ret. Det ud­mønt­e­de sig ek­sem­pel­vis i et ke­de­ligt æg i an­det sæt.

» Ef­ter at hun vandt før­ste sæt, var hun på selv­til­lids­fron­ten me­get bed­re end mig. Jeg mi­ste­de no­get selv­til­lid, og hun blev end­nu bed­re på bå­de ser­ver og re­tur­ne­rin­ger, « sag­der Wang Qi­ang. Hæm­met af små­ska­der Nu hå­ber Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki, at hun kan fø­re den me­re ag­gres­si­ve form med vi­de­re i China Open, hvor mod­stan­de­ren i tred­je run­de bli­ver ty­ske­ren An­ge­lique Ker­ber.

» Over­ord­net set fø­ler jeg, at jeg har væ­ret i stand til at spil­le så­dan i fle­re pe­ri­o­der, og så har der væ­ret pe­ri­o­der, hvor jeg ba­re ik­ke har følt mig til­pas på ba­nen, « si­ger Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki, der og­så har væ­ret hæm­met af fle­re små­ska­der i de se­ne­ste må­ne­der.

Det er især gå­et ud over ind­sat­sen på træ­nings­ba­nen.

» Nu fø­ler jeg, at jeg er i stand til at ram­me bol­den godt til træ­ning. Jeg har væ­ret i stand til at træ­ne i læn- ge­re tid af gan­gen, og det har væ­ret dej­ligt. Det gi­ver stør­re selv­til­lid, når jeg spil­ler kamp, « si­ger dan­ske­ren.

Med sej­ren over Wang Qi­ang er Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki med i kaplø­bet om at spil­le sig med til sæ­son­fi­na­len. To spil­le­re er al­le­re­de kva­li­fi­ce­ret, Si­mo­na Ha­lep og Ma­ria Sha­ra­pova, mens der alt­så end­nu er seks plad­ser at spil­le om. Tred­je kamp i år mod Ker­ber An­ge­lique Ker­ber slog i sin kamp i an­den run­de slo­vaki­ske Do­mi­ni­ka Ci­bul­ko­va med 6- 1, 6- 4 ef­ter godt en ti­mes spil.

Det bli­ver tred­je gang i den­ne sæ­son, at Woz­ni­a­cki og Ker­ber skal mø­de hin­an­den. De har vun­det en kamp hver. Sam­let set fø­rer An­ge­lique Ker­ber dog med 6- 5. Kam­pen af­vik­les i ef­ter­mid­dag kl. 13.30 dansk tid.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.