’ Sa­gen er end­nu me­re al­vor­lig nu’

BT - - NYHEDER -

SKATTEYDERPENGE kri­tik­ken vi­de­re til Stats­for­valt­nin­gen uden man­ge be­mærk­nin­ger. Dog blev re­gions­rå­det eni­ge om en mar­kant ud­ta­lel­se, som bygger på en ud­ta­lel­se, re­gio­nens for­ret­nings­ud­valg har sam­men­fat­tet. Aft alt på for­hånd Ud­ta­lel­sen går på, at Chri­sti­an Ingemann Ni­el­sens an­sæt­tel­se i re­gio­nen var af­talt på for­hånd og an­gi­ve­ligt skul­le væ­re ble­vet kørt uden om den of­fi ci­el­le an­sæt­tel­ses­pro­ce­du­re. Op­lys­nin­gen kom frem i we­e­ken­den fra en til­lids­mand i re­gio­nen, skri­ver jv. dk.

» Sa­gen er end­nu me­re al­vor­lig nu. Op­lys­nin­gen om an­sæt­tel­sen har bå­ret me­re bræn­de til bå­let, « si­ger re­gions­rå­ds­med­lem Ida Dam­borg ( SF), « til jv. dk.

Carl Holst gjor­de brug af re­gio­nens em­beds­mand Chri­sti­an Ingemann Ni­el­sen un­der fol­ke­tings­val­get i ju­ni. Em­beds­man­den ud­ar­bej­de­de blandt an­det de­bat­ind­læg for Holst. Sa­gen de­to­ne­re­de i de lands­dæk­ken­de me­di­er i lø­bet af sen­som­me­ren, og det end­te med, at Carl Holst trak sig som for­svars­mi­ni­ster den 29. sep­tem­ber.

Det kon­tro­ver­si­el­le ved sa­gen er, at skatteyderpenge er gå­et til at fø­re valg­kamp for den tid­li­ge­re re­gions­rå­ds­for­mand. Em­beds­mis­brug? Re­gions­rå­det send­te i går kri­tik­ken vi­de­re til Stats­for­valt­nin­gen, som nu skal la­ve en re­de­gø­rel­se om sa­gen. Med­lem­mer­ne af re­gions­rå­det var og­så eni­ge om, at der er kraft ige in­di­ci­er for, at der er be­gå­et em­beds­mis­brug.

Med­lem­mer­ne

ud­tryk­te der­u­d­over un­dren over, hvor­dan sa­gen kun­ne kom­me så langt ud, uden no­gen i re­gio­nen fi k sat en stop­per for Carl Holsts brug af Chri­sti­an Ingemann Ni­el­sen.

Holst skul­le ha­ve an­sat Chri­sti­an Ingemann Ni­el­sen til pro­jek­tet ’ Smart Vækst og Vel­færd’. Se­ne­re kun­ne mail do­ku­men­te­re, at em­beds­man­den fun­ge­re­de som Carl Holsts for­tro­li­ge as­si­stent un­der valg­kam­pen.

BT kun­ne den 28. sep­tem­ber, da­gen in­den Carl Holst trak sig som for­svars­mi­ni­ster, af­slø­re, at Re­gion Syd­dan­mark med fuldt over­læg fi k æn­dret en fak­tu­ra for at skju­le ud­gift er for 16.000 kro­ner til en ek­stern kon­su­lent, som Carl Holst i 2012 og 2013 hav­de hy­ret til at skri­ve et ind­læg og tre ta­ler. En sund­heds­di­rek­tør i Re­gion Syd­dan­mark kan mu­lig­vis ha­ve skjult mas­siv over­be­ta­ling af en ho­spi­tals­di­rek­tør for re­gio­nens øver­ste le­del­se. Iføl­ge Fyens Stift sti­den­de tog tid­li­ge­re di­rek­tør på Oden­se Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal Hen­rik Vil­lad­sen så­le­des i en år­ræk­ke mas­siv over­be­ta­ling, da han la­ve­de aft en­ar­bej­de på Søn­der­borg Sy­ge­hus, sam­ti­dig med at han om da­gen ud­fyld­te skift en­de rol­ler på di­rek­tions­gan­ge­ne i bå­de Søn­der­borg og Oden­se.

Men al­li­ge­vel luk­ke­de sund­heds­di­rek­tør Jens Elkjær sa­gen uden at ori­en­te­re re­gio­nens øver­ste le­del­se, skri­ver avi­sen. Er­ken­der ue­nig­hed Der­med mi­ste­de re­gio­nen mu­lig­he­den for at kræ­ve 1,5 mil­li­on skat­te­kro­ner tilbage i re­gions­kas­sen.

Det er et no­tat, som Fyens Stift sti­den­de har få­et ind­sigt i, der vi­ser, at Hen­rik Vil­lad­sen i pe­ri­o­den fra ja­nu­ar 2007 til april 2011 fi k 1,5 mil­li­on kro­ner me­re, end den op­rin­de­li­ge aft ale lag­de op til. I novem­ber 2011 vur­de­re­de sund­heds­di­rek­tør Jens Elkjær på egen hånd, at re­gio­nen ik­ke kun­ne kræ­ve pen­ge­ne til­ba­ge­be­talt.

Hen­rik Vil­lad­sen er­ken­der, at der har væ­ret en ue­nig­hed med Re­gion Syd­dan­mark.

» Re­gion Syd­dan­mark men­te, at jeg hav­de få­et for man­ge pen­ge, mens jeg men­te, at man skyld­te mig pen­ge, så det har væ­ret stri­dens ker­ne, hvor­dan jeg er ble­vet ho­no­re­ret. Men jeg kan ik­ke ud­ta­le mig om de­tal­jer­ne i det, for­di det må jeg ik­ke, « si­ger han til Fyens Stift sti­den­de.

Jens Elkjær for­kla­rer til avi­sen, at han in­gen kom­men­ta­rer har til sa­gen.

Tid­li­ge­re re­gions­rå­ds­for­mand Carl Holst ( V) af­vi­ser at kom­men­te­re sa­gen, da der er ta­le om en per­so­na­lesag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.