Ja, Pind og Støj­berg er dik­ta­to­rer

BT - - DEBAT - BJØRN ELMQUIST

For­sva­rer for Le­vako­vic og for­mand, Retspo­li­tisk Fore­ning

at få fol­kets gun­st. Men jeg for­står sim­pelt­hen ik­ke, hvor­dan In­ger Støj­berg og Sø­ren Pind kan re­a­ge­re på en dom, før den er skre­vet. De har ik­ke præ­mis­ser­ne for dom­men, så de kan ik­ke vi­de, hvad der har væ­ret af­gø­ren­de, så de kom­men­te­rer på et ukendt grund­lag. Og hvad er det, de vil stram­me? Bal­der­ne? De ved åben­bart ik­ke, hvad det er for nog­le be­stem­mel­ser, der har væ­ret i spil,

PO­LI­TI­KER­NE PRØ­VER BA­RE

da vi slet ik­ke kan stram­me dem, da det dre­jer sig om EUs op­holds­di­rek­tiv, den eu­ro­pæ­i­ske men­ne­ske­ret­tig­heds­kon­ven­tion og bør­ne­kon­ven­tio­nen. Det er så ukva­li­fi ce­re­de ud­sagn, at jeg ta­ger mig til ho­ve­d­et.

IFØL­GE GRUND­LOVENS PA­RA­GRAF

3 har vi lov­gi­ve­re, der skal ved­ta­ge reg­ler af ge­ne­rel ka­rak­ter. Dis­se reg­ler skal ud­mønt­es i prak­ti­ske be­slut­nin­ger i kon­kre­te sa­ger af dom­sto­le­ne. Lov­gi­ve­re må al­drig for­le­des til at tro, at man kan lov­gi­ve om alt på for­hånd. Der skal væ­re et skøn over­ladt til dom­sto­le­ne, el­lers er det i strid med grund­loven. Og al­le i Fol­ke­tin­get har skre­vet un­der på, at de vil respek­te­re grund­loven. DET ER PO­LI­TI­KER­NES op­ga­ve at stå fast på rets­prin­cip­per­ne. Vi skæl­der ud på dik­ta­tu­rer, men hvis vi selv for­ser os med den slags prin­cip­per, så er vi li­ge så dår­li­ge. Man skal jo ik­ke smi­de folk ud af lan­det, for­di de er upo­pu­læ­re. Et sær­ken­de for de­mo­kra­ti­et er, at vi gi­ver folk, vi ik­ke kan li­de, de sam­me ret­tig­he­der, som vi selv har – el­lers er vo­res de­mo­kra­ti ik­ke en dyt værd. Der skal væ­re plads til dem, vi ik­ke kan li­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.