Nej, po­li­ti­ke­re gør de­res ar­bej­de

BT - - DEBAT - MI­KA­EL SJÖ­BERG

For­mand, Dom­mer­for­e­nin­gen

i or­den og na­tur­ligt, at ju­stits­mi­ni­ste­ren be­der om at få Le­vako­vic- sa­gen ind­bragt for Hø­jeste­ret. Sø­ren Pind er ankla­ge­myn­dig­he­dens øver­ste chef, og hvis man ik­ke er til­freds med en dom, så må man prø­ve at an­ke den – det er ba­re at ud­nyt­te rets­sy­ste­met fuldt ud. Jeg har før kri­ti­se­ret po­li­ti­ke­re for at blan­de sig for me­get i dom­sto­le­nes ar­bej­de, men jeg ser ik­ke no­get pro­blem i po­li­ti­ker­nes ud­mel­din­ger i den­ne her sag. Det er in­te­gra­tions-

DET ER HELT

mi­ni­ste­rens og an­dre po­li­ti­ke­res ret at fo­re­slå at skær­pe nog­le reg­ler – In­ger Støj­berg kri­ti­se­rer jo ik­ke dom­men, men si­ger ba­re, at reg­ler­ne ik­ke er go­de nok. Det tror jeg nu nok, at de er. Der er nog­le me­get fi ne reg­ler for det her, som lig­ger in­den­for vo­res kon­ven­tions­mæs­si­ge for­plig­tel­ser, og jeg tror ik­ke, at man får no­get ud af at stram­me ud­vis­nings­reg­ler­ne. Det er rig­tigt, at po­li­ti­ke­re ik­ke skal ud­ta­le sig, mens ret­ten sid­der – men lands­ret­ten har talt, og jeg tror, at ri­si­ko­en for, at Hø­jeste­ret vil la­de sig på­vir­ke af , hvad po­li­ti­ke­re me­ner, er mar­gi­nal. De træff er kun af­gø­rel­se ud­fra den kon­kre­te sag og ik­ke eft er stem­nin­ger. Det er no­get an­det med doms­mænd i by­ret og lands­ret.

hvad Hø­jeste­ret kom­mer frem til, før de stram­mer ud­vis­nings­reg­ler­ne. Det kan væ­re, at Hø­jeste­ret – li­ge­som by­ret­ten – me­ner, at Le­vako­vic skal ud­vi­ses. Lands­ret­ten var jo ik­ke enig, og det er et me­get mud­ret re­sul­tat med en 3- 3 af­gø­rel­se, så det var me­get tæt på, at han blev ud­vist. I Fiz Fiz- sa­gen og an­dre lig­nen­de sa­ger har Hø­jeste­ret ud­vist un­der næ­sten lig­nen­de om­stæn­dig­he­der.

PO­LI­TI­KER­NE BØR AF­VEN­TE,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.