Løk­kes hånd­vær­ker­fup

ME­NER

BT - - DEBAT - Tnk

Stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen hav­de et krystal­klart løft e i valg­kam­pen: at ge­nind­fø­re bo­li­gjo­b­ord­nin­gen - bed­re kendt som hånd­vær­ker­fradra­get. VEN­STRE PÅ­STOD HÅRDNAK­KET, at det po­pu­læ­re fradrag, som SR- re­ge­rin­gen el­lers hav­de lagt i gra­ven fra års­skift et, vil­le be­ty­de 5.000 nye job, og der­for vil­le reg­nin­gen på 1,1 mia. kr. i tab­te skat­te­ind­tæg­ter væ­re en god in­ve­ste­ring. At den ene økonom eft er den an­den i lø­bet af valg­kam­pen ad­va­re­de om, at de man­ge job var et luft ka­stel, tog man sig ik­ke af i Ven­stre. LØK­KE HOLDT SOM be­kendt sit løft e og fi k fl er­tal til sit hånd­vær­ker­fradrag, men si­den har tøm­mer­mæn­de­ne meldt sig. De lo­ve­de job har net­op vist sig at væ­re varm luft . I GÅR SLOG De Øko­no­mi­ske Rå­ds vis­mænd nem­lig fast, at ord­nin­gen hur­tigst bør afskaffes. Fradra­get er gan­ske vist po­pu­lært hos væl­ger­ne, men det har hver­ken skaff et de øn­ske­de job el­ler be­kæm­pet sort ar­bej­de. Som over­vis­mand Hans Jør­gen Whit­ta- Ja­cob­sen i går slog fast ’ er det svært at fi nde go­de ar­gu­men­ter for at fort­sæt­te bo­li­gjo­b­ord­nin­gen’. SAM­ME ER­KEN­DEL­SE KOM Ven­stre- re­ge­rin­gen åben­bart frem til al­le­re­de to må­ne­der eft er val­get. I au­gust er­kend­te den nye skat­te­mi­ni­ster Karsten Lauritzen, at Ven­stres reg­ne­styk­ke fra valg­kam­pen har vist sig ik­ke at ha­ve gang på jord: » I det­te til­fæl­de sæt­ter vi valg­løft et over det fak­tum, at man nok godt kun­ne ha­ve brugt pen­ge­ne på an­den vis til at ska­be fl ere job el­ler ska­be job bil­li­ge­re, « lød det fra Lauritzen til DR den 18. au­gust. MED AN­DRE ORD har den ene­ste re­el­le hen­sigt med hånd­vær­ker­fradra­get åben­bart væ­ret at sik­re Løk­kes ind­t­og i Stats­mi­ni­ste­ri­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.