PÅ VEJ MOD DAG­PEN­GE- FI­NA­LE ’’

En ny dag­pen­gere­form skal afl øse ud­skældt sy­stem. Men­ne­sker, pen­ge og tro­vær­dig­hed er i spil

BT - - DEBAT -

Nu er den li­ge om hjør­net. Den læn­ge ven­te­de rap­port fra re­ge­rin­gens dag­pen­ge­kom­mis­sion. Den 19. ok­to­ber skul­le de sid­ste kom­ma­er og kur­ver væ­re ret­tet til, så for­man­den for kom­mis­sio­nen, pro­fes­sor Ni­na Smith, kan præ­sen­te­re de an­be­fa­lin­ger til en ny re­form, som de 10 med­lem­mer er ble­vet eni­ge om. Så­dan no­gen­lun­de da. Det ser ud til, at rap­por­ten og­så vil by­de på min­dre­tals­ud­ta­lel­ser fra fag­be­væ­gel­sens med­lem­mer. NÅR RAP­POR­TEN MED an­be­fa­lin­ger­ne er off ent­lig­gjort, er det po­li­ti­ker­nes tur til at ta­ge liv­tag med det, der læn­ge har væ­ret Chri­sti­ans­borgs mest gift ige em­ne. Al­le er eni­ge om, at det nu­væ­ren­de sy­stem fra 2010, som man har lap­pet på i fl ere om­gan­ge, skal afl øses af no­get nyt. No­get me­re ro­bust. No­get tryg­ge­re, vil nog­le nok sna­re­re me­ne.

At døm­me fra de læk, der er kom­met fra dag­pen­ge­kom­mis­sio­nen, vil an­be­fa­lin­ger­ne her­fra hand­le om at for­læn­ge dag­pen­ge­pe­ri­o­den fra to til tre år. Det skal og­så væ­re let­te­re at genop­tje­ne ret­ten til dag­pen­ge, så­dan at få ugers ar­bej­de kan ud­lø­se ret til det dob­bel­te an­tal ugers ydel­se. En så­dan ma­nøv­re ko­ster na­tur­lig­vis. Lyt­ter man til sig­na­ler­ne fra kom- mis­sio­nen, kan der hen­tes pen­ge hjem ved at ind­fø­re la­ve­re sat­ser til nyud­dan­ne­de og ved at la­de al­le le­di­ge ri­si­ke­re op til ot­te ka­rens­da­ge uden dag­pen­ge om året. DEN FORM FOR fi nan­si­e­ring sy­nes fag­be­væ­gel­sen ik­ke over­ra­sken­de er for hård og fo­re­slår i ste­det, at he­le sy­ste­met til­fø­res ’ fl ere fri­ske pen­ge’. Som det si­ges i et af de store for­bund, hvor man­ge med­lem­mer har op­le­vet det ubli­de fald ud af sy­ste­met: » Når der er råd til bo­li­gjob- ord­ning og for­bed­re­de ram­mer for ge­ne­ra­tions­skift e i virk­som­he­der, må det og­så væ­re mu­ligt at fi nde nog­le mil­li­o­ner til dag­pen­ge­sy­ste­met. «

I sin ta­le ved Fol­ke­tin­gets åb­ning var­me­de stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen ( V) op til de kom­men­de po­li­ti­ske for­hand­lin­ger med be­mærk­nin­gen om, at han fandt dag­pen­gere­for­men fra 2010 ’ grund­læg­gen­de rig­tig’, for uden den og an­dre re­for­mer vil­le der mang­le 47 mil­li­o­ner kro­ner i de off ent­li­ge kas­ser om året. » Men det be­ty­der ik­ke, at sy­ste­met er per­fekt, « til­fø­je­de re­ge­rings­che­fen og lag­de op til ’ en bred aft ale’ in­den for de kend­te ram­mer. Med an­dre ord: En ny re­form må ik­ke ko­ste ek­stra.

Men li­ge præ­cis det med ram­men Hvad kan man gø­re for at ned­sæt­te mæng­den af vold yder­li­ge­re? kan der må­ske nok bli­ve fi ret på. Dansk Fol­ke­par­tis for­mand Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl, der var ar­ki­tek­ten til den ud­skæld­te to- åri­ge dag­pen­ge­pe­ri­o­de, har fl ere gan­ge be­to­net be­ho­vet for fl ere pen­ge til en ny re­form. Da So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes for­mand Met­te Fre­de­rik­sen kom­men­te­re­de Løk­kes åb­nings­ta­le, lag­de hun vægt på, at fær­re le­di­ge skal fal­de ud af sy­ste­met frem­over. Og at det må ’ dis­ku­te­res’, hvis det ko­ster fl ere pen­ge. Med ek­stra pen­ge på bor­det vil der kun­ne sen­des et sig­nal til de le­di­ge og fag­be­væ­gel­sen om, at en ny re­form rum­mer for­bed­rin­ger. Dét stik ta­ger bå­de DF og S ger­ne hjem. SI­DEN 2013 HAR 60.000 ar­bejds­lø­se dan­ske­re mi­stet ret­ten til dag­pen­ge. Det er man­ge, man­ge fl ere, end man hav­de for­ud­set. De for­post­fægt­nin­ger, som po­li­ti­ker­ne læn­ge har præ­ste­ret, bli­ver nu afl øst af re­el­le re­form­for­hand­lin­ger. Par­ti­er­ne, der for­ment­lig når til enig­hed, bæ­rer et kæm­pe an­svar for at fi nde en løs­ning uden nye, gyld­ne for­ud­sæt­nin­ger, som vi­ser sig ik­ke at hol­de vand. Der er ik­ke kun pen­ge, men og­så men­ne­sker og tro­vær­dig­hed i spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.