LE­VAKO­VIC- BOS­SE

BT - - NYHEDER -

GANGSTER­BOSS gjort ube­tin­get og der­med ef­fek­tu­e­ret, ef­ter at ankla­ge­myn­dig­he­den hav­de an­ket. Skær­per of­te ud­vis­nings­dom­me Og det er sket man­ge gan­ge, for­tæl­ler ad­vo­kat Kå­re Tra­berg Smidt.

» Det ses of­te, at lands­ret­ten skær­per ud­vis­nings­dom­me fra by­ret­ten, så der­for er det op­sigtsvæk­ken­de, at man i sa­gen om Gi­mi Le­vako­vic væl­ger at lem­pe en ud­vis­nings­dom, « si­ger han til BT.

I sa­gen om dansk- li­ba­ne­se­ren blev ud­vis­nings­dom­men skær­pet på trods af, at han iføl­ge rets­do­ku­men­ter­ne har fi­re børn på mel­lem 11 og 22 år, der al­le er født og op­vok­set i Dan­mark. Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger er man­den for ny­lig sendt til Li­ba­non, mens fa­mi­li­en og hans fi­re børn fort­sat bor i Dan­mark.

Østre Lands­ret skær­pe­de by­ret­tens dom i sa­gen, for­di ret­ten men­te, at grov­he­den og om­fan­get af den be­gå­e­de kri­mi­na­li­tet hav­de stør­re vægt end den døm­tes re­la­tion til hans fi­re børn.

Og det er på trods af, at ret­ten kon­sta­te­rer, at ‘ der ik­ke er ta­le om per­son- el­ler al­men­far­lig kri­mi­na­li­tet’. Mod­sat by­ret­ten men­te lands­ret- ten og­så, at man­den kun­ne ud­vi­ses, uden at det var i strid med de in­ter­na­tio­na­le kon­ven­tio­ner.

Mil­de­re stemt var lands­ret­ten til gen­gæld over for kro­a­ten Gi­mi Le­vako­vic, og­så selv­om han fle­re gan­ge er dømt for per­son­far­lig kri­mi­na­li­tet. 26 dom­me har han bag sig, og de dæk­ker blandt an­det over vold og grov vold, af­pres­ning, trus­ler og vid­ne­trus­ler, vold mod myn­dig­heds­per­so­ner, be­sid­del­se af vå­ben, be­ri­gel­ses­kri­mi­na­li­tet, her­un­der ty­ve­ri og tri­ck­ty­ve­ri be­gå­et mod æl­dre.

I den se­ne­ste sag blev Gi­mi Le­vako­vic kendt skyl­dig i at væ­re i be­sid­del­se af en halvau­to­ma­tisk Walt­her P38- pi­stol med 16 pa­tro­ner samt for trus­ler mod en an­den ro­ma- fa­mi­lie.

Østre Lands­ret valg­te at skær­pe sel­ve fængsels­straf­fen med tre må­ne­der til et år og seks må­ne­der, men by­ret­tens ud­vis­nings­dom blev som nævnt om­stødt. Skal prø­ves ved Hø­jeste­ret Om­stø­de­l­sen har gi­vet an­led­ning til po­li­tisk har­me, og i går an­mo­de­de ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind ( V) Rigs­ad­vo­ka­ten om at sør­ge for, at sa­ger som Le­vako­vic- sa­gen så vidt mu­ligt af­prø­ves i Hø­jeste­ret.

Ud­over et alen­langt kri­mi­nelt syn­de­re­gi­ster har Gi­mi Le­vako­vic og hans fa­mi­lie væ­ret et dyrt be­kendt­skab for de dan­ske skat­tey­de­re.

I 2011 la­ve­de Ek­stra Bla­det en be­reg­ning, som vi­ste, at si­gø­j­ner- stor­fa­mi­li­en hav­de ko­stet skat­tey­der­ne 74 mil­li­o­ner kro­ner. Her­af var de 36,6 mil­li­o­ner til un­der­støt­tel­se som før­tids­pen­sion og kon­tant­hjælp, mens de re­ste­ren­de 37,4 mil­li­o­ner kro­ner var brugt på fængsels- og in­sti­tu­tions­op­hold.

En re­vi­sion fra Kø­ben­havns Kom­mu­ne fra 2011 vi­ste, at fa­mi­li­en over en fi­re­årig pe­ri­o­de fik ud­be­talt 16,8 mil­li­o­ner kro­ner ale­ne i of­fent­li­ge ydel­ser som kon­tant­hjælp og før­tids­pen­sion - nog­le af dem fejl­ag­tigt, for­di kom­mu­nens for­valt­nin­ger ik­ke kom­mu­ni­ke­re­de sam­men.

Ud­gif­ten til Gi­mi Le­vako­vic ken­des ik­ke, men den er høj. Gi­mi Le­vako­vic har an­gi­ve­ligt al­drig haft et job, li­ge­som han har sid­det i fængsel i sam­men­lagt fi­re år - ind­til vi­de­re.

TORS­DAG 8. OK­TO­BER 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.