EU- Par­la­men­tet un­der­sø­ger, om SF bry­der reg­ler

BT - - NYHEDER -

MI­STAN­KE SFs par­ti­le­del­se til at udføre ru­ti­ne­præ­get kon­to­r­ar­bej­de, som man i for­vej­en er tvun­get til at få uaf­hæn­gi­ge ad­vo­ka­ter el­ler re­viso­rer til at ta­ge sig af.

Ri­na Ronja Ka­ri, som sid­der i par­la­men­tet for Fol­ke­be­væ­gel­sen mod EU, me­ner det er be­tæn­ke­ligt, at Mar­gre­te Auken har la­det EU af­løn­ne de to che­fer i SFs le­del­se.

» Det er helt klart en pro­ble­ma­tisk sam­men­blan­ding, når en an­sæt­tel­se på den­ne må­de fo­re­går på Chri­sti­ans­borg og oven i kø­bet ik­ke sæt­tes på pau­se un­der fol­ke­tings­valg­kam­pen. Det er vig­tigt, at vi fast­hol­der reg­ler­ne om, at man ik­ke må bru­ge EU- pen­ge på at fø­re valg­kamp i Dan­mark. Det er jo net­op reg­ler, der er la­vet for at und­gå mis­brug af EU- pen­ge på ar­bej­de i an­dre par­la­men­ter, « si­ger hun.

Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt ( DF) gik i går ind i en de­bat på Twit­ter med Mar­gre­te Auken om sa­gen.

» I valg­kam­pen for­sva­re­de jeg Mar­gre­te Auken mod an­kla­ge om mis­brug af EU- mid­ler. Men den­ne sag er alt­så for grov, « skrev han.

Mar­gre­te Auken sva­re­de promp­te:

» Und­skyld, hvil­ken sag? Ef­ter fem da­ges jagt har BT ik­ke an­det med hjem end ube­grun­det mi­stan­ke. «

» Jeg ken­der jo ik­ke sa­gen. At an­sæt­te par­ti- top­folk for EU- pen­ge er ik­ke kønt... For­står fak­tisk ik­ke, det er lov­ligt, « sva­re­de Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt, hvor­ef­ter Mar­gre­te Auken af­slut­te­de de­bat­ten med den­ne be­mærk­ning.

» Du ken­der ik­ke sa­gen - hold dig fra den. «

EU- Par­la­men­tets in­for­ma­tions­kon­tor i København har i øv­rigt ori­en­te­ret par­la­men­tet i Bruxel­les om sa­gen. Det be­ty­der, at EUs eg­ne in­sti­tu­tio­ner har mu­lig­hed for at ind­le­de en un­der­sø­gel­se, hvis man øn­sker det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.