’ Jeg bli­ver al­drig helt den sam­me’

BT - - NYHEDER -

STALKING

» Det er en me­get ube­ha­ge­lig fø­lel­se, at man på den må­de bli­ver ja­get ud af sit hjem. Det er det sted, hvor man bur­de væ­re mest tryg, men det øde­lag­de han fuld­stæn­dig, « si­ger hun.

Sam­men med BT er Rik­ke Skjerk Thom­sen ta­get tilbage til den ejen­dom i Randers, hvor stal­kin­gen tog sin be­gyn­del­se. Selv­om det er me­re end et halvt år si­den, hun sam­men med sin kæ­re­ste måt­te flyt­te fra de­res lej­lig­hed på tred­je sal, væk­ker det sta­dig ube­hag i Rik­ke Skjerk Thom­sen at væ­re tilbage i det om­rå­de, hun nor­malt hol­der sig langt væk fra.

» Han bor der ik­ke me­re, men ste­det er sta­dig for­bun­det med rig­tig man­ge dår­li­ge op­le­vel­ser, « si­ger Rik­ke Skjerk Thom­sen.

I for­å­ret 2014 flyt­te­de hun sam­men med sin kæ­re­ste ind i hans lej­lig­hed i Randers. Ek­sa­mens­pe­ri­o­den var op­pe over, og der­for sad hun hjem­me, hvor pensum blev læst og ek­sa­men for­be­redt. En dag ban­ke­de det på dø­ren, og da hun åb­ne­de, vi­ste det sig, at det var en mand, som og­så bo­e­de i ejen­dom­men, der stod uden­for. Det var hen­des før­ste mø­de med stal­ke­ren, men den­gang ane­de hun ik­ke, hvor­dan det vil­le ud­vik­le sig. Han kom igen og igen » Han blev ved med at kom­me og ban­ke på. Nog­le gan­ge vil­le han ha­ve hjælp til no­get, an­dre gan­ge kom han og spurg­te, om jeg hav­de hørt un­der­li­ge ly­de. Han kom igen og igen, og til sidst fik jeg min kæ­re­ste til at be­de ham om ik­ke at kom­me he­le ti­den, for det var næ­sten al­tid, når jeg var ale­ne hjem­me, « for­tæl­ler Rik­ke Skjerk Thom­sen.

Lør­dag 24. maj 2014 skul­le Rik­ke Skjerk Thom­sens kæ­re­ste hjæl­pe en ven med at flyt­te. Hun sov sta­dig, da han tog af­sted og op­da­ge­de der­for ik­ke, at han hav­de for­ladt lej­lig­he­den. Da hun våg­ne­de ved en mands be­rø­ring, tro­e­de hun, at det var kæ­re­sten, der lå ved si­den af hen­de.

Først da hun lag­de sin hånd bag sig for at nus­se kæ­re­sten i hå­ret, gik det op for hen­de, at det slet ik­ke var kæ­re­sten, der rør­te ved hen­de.

» Jeg fløj op af sen­gen og råb­te, hvad han hav­de gang i. Han sag­de, at han ba­re vil­le hyg­ge. Jeg be­gynd­te at ryste, gik helt i pa­nik og rin­ge­de til min kæ­re­ste, som skynd­te sig hjem, « for­tæl­ler Rik­ke Skjerk Thom­sen.

Na­bo­en hav­de iføl­ge Rik­ke Skjerk Thom­sen lir­ket lå­sen til lej­lig­he­dens bag­dør op og var på den må­de kom­met ind i lej­lig­he­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.