’’

BT - - NYHEDER - Jørn Kjer, po­li­ti­in­spek­tør

Der går for lang tid fra, at et of­fer an­mel­der stalking til po­li­ti­et, til der fal­der dom i sa­gen. Det si­ger Li­se Linn Lar­sen, di­rek­tør i Dansk Stalking Cen­ter, som ef­ter­ly­ser ens­ret­ning i po­li­tiets be­hand­ling af sa­ger om stalking. » Der er be­hov for en pa­ra­graf i loven, som om­hand­ler stalking. Som det er nu, kan man ik­ke døm­mes for stalking, og det skal der la­ves om på. Sam­ti­dig er der be­hov for en æn­dring i sags­be­hand­lin­gen, så der går kor­te­re tid, fra po­li­ti­et mod­ta­ger an­mel­del­sen, til ret­ten af­si­ger en ken­del­se. Stal­king­ud­sat­te bør si­destil­les med voldsof­re, for stalking er en form for psy­kisk vold, « si­ger Li­se Linn Lar­sen.

Di­rek­tø­ren frem­hæ­ver et ek­sem­pel, hvor en af cen­te­rets bru­ge­re, en Stalking er be­stemt et om­rå­de, som vi har fo­kus på, og vi gør en må­l­ret­tet ind­sats for he­le ti­den at bli­ve end­nu bed­re. mand der gen­nem fle­re år er ble­vet stal­ket af en kvin­de, for seks må­ne­der si­den an­mo­de­de om et til­hold mod stal­ke­ren. Først i lø­bet af ok­to­ber kan han få et mø­de med po­li­ti­et.

» Vi op­le­ver, at der er en me­get for­skel­lig be­hand­ling af sa­ger­ne fra po­li­tik­reds til po­li­tik­reds, og det er vo­res op­fat­tel­se, at der er be­hov for en ens­ret­ning af ind­sat­sen. Der går alt for lang tid, fra der frem­sen­des en be­gæ­ring om et til­hold, til der træf­fes en af­gø­rel­se. Det for­tæl­ler no­get om, hvor pres­set po­li­ti­et er, og un­der­stre­ger net­op be­ho­vet for en ind­sats på om­rå­det, « si­ger Li­se Linn Lar­sen.

Den kri­tik har Jørn Kjer, po­li­ti­in­spek­tør og chef for Na­tio­nalt Fore­byg­gel­ses­cen­ter, svært ved at gen­ken­de.

» Der vil al­tid væ­re en pe­ri­o­de med sags­be­hand­ling, for vi skal ha­ve mu­lig­hed for at ta­le med beg­ge par­ter, før der ud­ste­des et til­hold. Så­dan er loven, men der skal selv­føl­ge­lig ta­ges hånd om det hur­tigst mu­ligt. Sa­ger­ne be­hand­les ens i al­le kred­se­ne i hen­hold til den vej­led­ning, Rigs­ad­vo­ka­ten har ud­sendt, « si­ger Jørn Kjer og ud­dy­ber:

» Stalking er be­stemt et om­rå­de, som vi har fo­kus på, og vi gør en må­l­ret­tet ind­sats for he­le ti­den at bli­ve end­nu bed­re. Hvis Dansk Stalking Cen­ter har en op­le­vel­se af, at der er no­get, der kan bli­ve bed­re, så vil jeg me­get ger­ne drøf­te det med dem næ­ste gang, vi mø­des. « Tu­sind­vis bli­ver stal­ket I den dan­ske straf­fe­lov er der ik­ke en pa­ra­graf, der om­hand­ler stalking, hvor­for po­li­ti­et må gø­re brug af bestem­mel­ser­ne i loven om til­hold, op­holds­for­bud og bort­vis­ning i sa­ger om stalking. Der­for fin­des der ik­ke tal for, hvor man­ge dom­me der fal­der i sa­ger, som om­hand­ler stalking, da loven og­så bru­ges i sa­ger, hvor der ik­ke er ta­le om sy­ste­ma­tisk og ved­va­ren­de for­føl­gel­se. Af en rap­port, som Justits­mi­ni­ste­ri­ets forsk­nings­kon­tor ud­ar­bej­de­de i 2013, frem­går det, at 100.000 - 132.000 dan­ske­re var ble­vet ud­sat for stalking in­den for det se­ne­ste år.

Li­se Linn Lar­sen for­kla­rer, at man­ge af de stal­king­ud­sat­te, som Dansk Stalking Cen­ter er i kon­takt med, op­le­ver store per­son­li­ge kon­se­kven­ser som føl­ge af den lange sags­be­hand­lings­tid på om­rå­det.

» Det på­vir­ker de stal­king­ud­sat­te vold­somt, at der går så lang tid, før der kom­mer af­kla­ring. De får det ty­pisk dår­ligt og bli­ver me­get stres­se­de, og man­ge må sy­ge­mel­des i en kor­te­re el­ler læn­ge­re pe­ri­o­de. I yder­ste kon­se­kvens kan det ko­ste dem job­bet, for­di de ik­ke er i stand til at pas­se det læn­ge­re på grund af stal­kin­gen, « ly­der det fra di­rek­tø­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.