’’

BT - - NYHEDER - Char­lot­te Bre­da­hl, ar­bejds­mil­jø­kon­su­lent i FOA

Der er al­vor­li­ge hul­ler i brand­sik­ker­he­den på dan­ske ple­je­cen­tre, hvor dår­li­ge bran­da­lar­mer og mang­len­de bran­dø­vel­ser brin­ger be­bo­er­nes og me­d­ar­bej­der­nes sik­ker­hed i fa­re. Fag­for­bun­det FOA har i en ny un­der­sø­gel­se gen­nem­gå­et brand­sik­ker­he­den på dan­ske ple­je­cen­tre, som of­fent­lig­gø­res i Fag­bla­det FOA i dag. En run­dring­ning til 12 af lan­dets 20 stør­ste kom­mu­ner vi­ser, at 23 pro­cent af ple­je­cen­tre­ne iføl­ge de kom­mu­na­le be­red­skabs­che­fer har utids­sva­ren­de bran­da­lar­mer med lang re­ak­tion­s­tid.

Det er ik­ke godt nok, ly­der det fra Char­lot­te Bre­da­hl, ar­bejds­mil­jø­kon­su­lent i FOA. Når man ik­ke sør­ger for at op­gra­de­re sy­ste­mer­ne for bå­de bor­ger­nes og me­d­ar­bej­der­nes sik­ker­heds skyld, så gør man det ik­ke godt nok

» Jeg kan kon­sta­te­re, at un­der­sø­gel­sen vi­ser, at der er rig­tig man­ge for­æl­de­de sy­ste­mer rundt om på ple­je­hjem­me­ne, og det er ik­ke godt nok. Når man ik­ke sør­ger for at op­gra­de­re sy­ste­mer­ne for bå­de bor­ger­nes og me­d­ar­bej­der­nes sik­ker­heds skyld, så gør man det ik­ke godt nok, « si­ger Char­lot­te Bre­da­hl.

I 2014 mi­ste­de 18 per­so­ner li­vet un­der bran­de i ple­je- og æl­dre­bo­li­ger. De fo­re­lø­bi­ge tal fra 2015 vi­ser, at der er re­gi­stre­ret fi­re døds­fald som føl­ge af bran­de i ple­je- og æl­dre­bo­li­ger, men tal­let kan vi­se sig at væ­re hø­je­re. Ter­mode­tek­to­rer » En brand på et ple­je­hjem kan ek­sem­pel­vis op­stå, hvis en be­bo­er ry­ger i sen­gen, el­ler et stea­rin­lys væl­ter, og der så går ild i væ­rel­set. Hvis det ik­ke bli­ver op­da­get i ti­de, kan det få al­vor­li­ge kon­se­kven­ser og i vær­ste fald be­ty­de, at be­bo­e­ren ik­ke over­le­ver, « si­ger Char­lot­te Bre­da­hl.

Bran­da­lar­men har stor be­tyd­ning for, hvor hur­tigt en brand op­da­ges. De for­æl­de­de alarm­sy­ste­mer, som man­ge ple­je­hjem har in­stal­le­ret, er med ter­mode­tek­to­rer. Alar­mer­ne re­a­ge­rer på var­me, og der er en be­ty­de­ligt læn­ge­re re­ak­tion­s­tid end ved mo­der­ne bran­da­lar­mer med røg­de­tek­to­rer, for­kla­rer Ni­els Chri­sten­sen, for­mand for For­e­nin­gen af Kom­mu­na­le Be­red­skabs­che­fer. Man­ge æl­dre ple­je­cen­tre er ik­ke om­fat­tet af det nu­væ­ren­de byg­nings­reg­le­ment, og der­for er røg­de­tek­to­rer ik­ke et lov­krav.

» Ter­mode­tek­to­rer er det lov­mæs­si­ge krav på be­bo­er­nes væ­rel­ser, men der er helt klart en stør­re sik­ker­heds­mæs­sig ge­vinst i at ha­ve røg­de­tek­to­rer. Den helt store for­skel er, at per­so­na­let kan nå ind i rum­met og red­de be­bo­e­ren ud, in­den brand­væs­net kom­mer, « si­ger Ni­els Chri­sten­sen. Mang­len­de bran­dø­vel­ser Det er ik­ke blot bran­da­lar­mer­ne, der er pro­ble­mer med på ple­je­cen­tre­ne. I FOA- un­der­sø­gel­sen sva­rer 15 pro­cent af sosu’er­ne, der er an­sat på ple­je­cen­tre, at de al­drig har del­ta­get i en bran­dø­vel­se. 24 pro­cent sva­rer, at de ik­ke har del­ta­get i en bran­dø­vel­se in­den for det se­ne­ste år.

» Jeg fin­der det be­kym­ren­de, at man­ge af me­d­ar­bej­der­ne på ple­je­cen­tre­ne ik­ke lø­ben­de bli­ver ud­dan­net i, hvad de skal gø­re for at red­de bor­ger­ne, hvis der ud­bry­der brand. Jeg er sik­ker på, at man­ge af dem er an­svars­be­vid­ste og in­stink­tivt vil for­sø­ge at red­de bor­ger­ne, men det æn­drer ik­ke på, at det er vig­tigt med bran­dø­vel­ser og ud­dan­nel­se i brand­sluk­ning, « si­ger Char­lot­te Bre­da­hl.

Det er ple­je­hjem­s­le­der­ne, der i sam­ar­bej­de med be­red­skabs­che­fer­ne skal sør­ge for, at bran­dø­vel­ser­ne bli­ver over­holdt.

» Det er selv­føl­ge­lig ik­ke godt nok. Det er et krav, at ple­je­hjems­per­so­na­let mindst én gang år­ligt skal in­stru­e­res i, hvor­dan de for­hol­der sig i til­fæl­de af brand, « si­ger Ni­els Chri­sten­sen, der og­så er be­red­skabs­chef i Ikast- Bran­de Kom­mu­ne.

» Her i Ikast- Bran­de Kom­mu­ne in­stru­e­rer vi år­ligt vo­res ple­je­per­so­na­le i, hvor­dan de i til­fæl­de af brand kan red­de be­bo­e­ren ud, og der­ef­ter skal de til­kal­de brand­væs­net, for så skal vi nok sluk­ke bran­den. Det er i min op­tik det mest op­ti­ma­le, « ly­der det fra be­red­skabs­che­fen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.