Bran­dø­vel­ser red­de­de liv

BT - - NYHEDER -

TRYG­HED I HVER­DA­GEN Fa­ste må­ned­li­ge bran­dø­vel­ser var for­ment­lig den af­gø­ren­de fak­tor for, at in­gen af Ple­je­cen­tret Lys­nin­gens 64 be­bo­e­re kom til ska­de, da en ukendt brandstif­ter nat­ten til 25. ju­ni sat­te ild til en mæl­ke­vogn nær ple­je­cen­trets køk­ke­nind­gang. For da en kvin­de­lig nat­te­vagt kort ef­ter klok­ken ét lug­te­de røg gen­nem vin­du­et til per­so­na­lestu­en, re­a­ge­re­de hun og det øv­ri­ge per­so­na­le hur­tigt og snar­rå­digt. Mens flam­mer­ne åd sig opad yder­mu­re­ne og øde­lag­de vin­du­es­fa­ca­den til et genop­træ­nings­rum, blev de nær­me­ste be­bo­e­re kørt ud af de­res væ­rel­ser og evaku­e­ret, in­den brand­væs­net og po­li­ti­et an­kom.

For­le­den lag­de hånd­vær­ker­ne sid­ste hånd på at ud­bed­re vand­ska­der­ne ef­ter sluk­nings­ar­bej­det, og der­med er de syn­li­ge kon­se­kven­ser af bran­den ik­ke læn­ge­re ty­de­li­ge for be­bo­e­re og per­so­na­le. Men bran­den har ef­ter­ladt et va­rigt ind­tryk på per­so­na­let. Det for­tæl­ler ar­bejds­mil­jø­re­præ­sen­tant på Lys­nin­gen Li­ne Ploug­held Pe­der­sen.

» Det gi­ver en tryg­hed i hver­da­gen at vi­de, at alt klap­per og fungerer, når ulyk­ken er ude. For nu har vi be­vis for, at vi kan hånd­te­re en så ube- ha­ge­lig epi­so­de, som bran­den var, « si­ger hun.

Ple­je­cen­tret Lys­nin­gens 64 væ­rel­ser fungerer som mid­ler­ti­digt hjem for bor­ge­re, der skal i af­last­ning ef­ter f. eks. ho­spi­tals­op­hold, in­den de kan kom­me hjem. Op­hol­det va­rer fra få da­ge til mak­si­malt tre uger. Sa­gen ef­ter­for­skes sta­dig » De bor­ge­re, vi har bo­en­de, er of­te sen­ge­lig­gen­de og me­get ple­je­kræ­ven­de, og de kan ik­ke ba­re red­de sig selv i til­fæl­de af brand. Per­so­na­let skal kun­ne nå at kø­re dem ud af væ­rel­ser­ne. Det er og­så det, der har cho­ke­ret os ef­ter­føl­gen­de: Tænk på, hvor galt det kun­ne væ­re gå­et, hvis ik­ke vo­res nat­te­vagt hav­de op­da­get rø­gen i ti­de, « si­ger Li­ne Ploug­held Pe­der­sen.

Sam­me nat som bran­dat­ten­ta­tet mod Lys­nin­gen blev en la­ger­hal hos en nær­lig­gen­de virk­som­hed og­så sat i brand. Fyns Po­li­ti ef­ter­for­sker sta­dig bran­de­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.