VW vil fi kse sny­de- bi­ler

BT - - NYHEDER -

DIE­SEL- GA­TE Volkswa­gens øver­ste le­del­se har nu en over­ord­net plan klar for, hvor­når man skal ha­ve bragt de mil­li­o­ner af bi­ler, der er om­fat­tet af ’ Die­sel­ga­te’, i or­den. » Hvis alt går eft er pla­nen, kan vi be­gyn­de at ind­kal­de bi­ler­ne i ja­nu­ar. Al­le bi­ler­ne skul­le væ­re ord­net ved ud­gan­gen af 2016, « si­ger Volkswa­gens nye top­chef Mat­t­hi­as Mül­ler til Frank­fur­ter Al­l­ge­me­i­ne Zei­tung.

Ver­dens stør­ste bil­kon­cern har tid­li­ge­re af­sat 6,5 mil­li­ar­der eu­ro, el­ler godt 48 mil­li­ar­der dan­ske kro­ner, til at brin­ge di­e­sel­bi­ler­ne med sny­desoft wa­re i or­den, så de le­ver op til de gæl­den­de emis­sions­stan­dar­der.

» Men det er ik­ke nok, « si­ger Mat­t­hi­as Mül­ler til New York Ti­mes, og han til­fø­jer, at det kan bli­ve nød­ven­digt med fy­rings­run­der. Vil nu slan­ke kon­cer­nen Ud­over hvad det ko­ster at brin­ge bi­ler­ne i or­den, ven­ter der Volkswa­gen kæm­pe om­kost­nin­ger som føl­ge af rets­sa­ger fra bl. a. de ame­ri­kan­ske myn­dig­he­der, util­fred­se kun­der og ak­tio­næ­rer. Mat­t­hi­as Mül­ler be­bu­der der­for, at al­le plan­lag­te in­ve­ste­rin­ger skal genover­ve­jes, og alt hvad der ik­ke er ’ livsvig­tigt’, bli­ver skrot­tet el­ler ud­sat. End­vi­de­re si­ger han til Frank­fur­ter Al­l­ge­me­i­ne, at skan­da­len gi­ver an­led­ning til at gi­ve Volkwa­gen- kon­cer­nens or­ga­ni­sa­tion en over­ha­ling.

» Vi vil slan­ke kon­cer­nen, gø­re den me­re de­cen­tral og gi­ve de en­kel­te mær­ker me­re an­svar, « si­ger han til avi­sen. Den ame­ri­kan­ske fi lm- og tv- stjerne Ro­sie O’Don­nell får ik­ke li­ge­frem topka­rak­ter som adop­tiv­mor. Først stak dat­te­ren Chel­sea af hjem­me­fra. Nu er hun så fyldt 18. Chel­sea er fl yt­tet hjem til sin bi­o­lo­gi­ske mor. Og om Ro­sie si­ger hun: ’ Hun er fra­væ­ren­de, hun er falsk, hun ry­ger ma­ri­hu­a­na, og hun vil hel­le­re væ­re ale­ne end sam­men med si­ne børn’. Via sin tals­per­son si­ger Ro­sie O’Don­nell iføl­ge CNN: ’ Det­te er helt igen­nem en tragisk si­tu­a­tion’.

I den ame­ri­kan­ske ver­sion af ’ Vild med dans’ var det i den­ne uge fi lm­stjer­nen Gary Bu­seys tur til at bli­ve sendt hjem. Men han vil­le ik­ke ac­cep­te­re ne­der­la­get. Så­le­des for­søg­te vær­ten Car­lt­on Banks gang på gang at afb ry­de Bu­seys af­skedsta­le. Men sku­e­spil­le­ren blev ved og sag­de bl. a. at ’ af­gø­rel­sen er så uret­fær­dig’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.