Dansk po­p­stjer­ne: ’ Jeg er gravid’

BT - - NYHEDER -

LYK­KE­LIG Nan­na Øland Fa­bri­ci­us, må­ske bed­re kendt un­der sit kunst­ner­navn ’ Oh Land’, er gravid. Det be­kræft ede den 30- åri­ge san­ge­r­in­de tid­li­ge­re i dag på In­s­ta­gram, da hun lag­de det­te bil­le­de op på sin pro­fi l: Oh Land er i øje­blik­ket ak­tu­el i ta­lent- pro­gram­met ’ Voi­ce Ju­ni­or’, som sen­des på TV2, hvor hun, sam­men med Wa­fan­de og Jo­ey Moe, er co­ach for pro­gram­mets hå­be­ful­de del­ta­ge­re.

Der­u­d­over har dan­ske tv- se­e­re og­så kun­net op­le­ve san­ge­r­in­den i pro­gram­met ’ Top­pen af pop­pen’, hvor hun har for­tol­ket an­dre dan­ske kunst­ne­res vær­ker.

Pri­vat dan­ner Nan­na Øland par med den ti år æl­dre bil­led­kunst­ner Eske Kath, som hun blev gift med i New York i 2013. For­tid ved bal­let­ten In­den hun bog­sta­ve­ligt talt blev no­get ved mu­sik­ken, har Nan­na Øland bå­de gå­et på den kon­ge­li­ge dan­ske og sven­ske bal­letsko­le. En rygska­de sat­te dog en stop­per for bal­let­kar­ri­e­ren, og her­eft er tog mu­sik­ken over.

I 2009 skrev hun un­der på en pla­de­kon­trakt med ame­ri­kan­ske Epic Records, og hun har eft er­føl­gen­de ar­bej­det sam­men med su­per­stjer­nen Phar­rel Wil­li­ams, op­t­rå­dt hos tal­ks­howleg­en­den David Let­ter­man og spil­let over­for Mads Mik­kel­sen i den dan­ske wester­n­fi lm ’ The Salva­tion’. Mi­cro­soft er på vej tilbage i spil­let og vil op i 1. di­vi­sion med hjælp fra sin før­ste bær­ba­re pc, nye Lu­mia- te­le­fo­ner og en ny Sur­face Pro- tav­lecom­pu­ter, som al­le kom­mer med det nye Win­dows 10- sty­re­sy­stem. Der­med går Mi­cro­soft di­rek­te eft er at få en po­si­tion som Ap­ple ved at sat­se på de dy­re­re pro­duk­ter og på at kun­ne bru­ge Win­dows på alt ud­styr. Nor­ges re­ge­ring frem­lag­de i går et fi nans­lo­v­for­slag, der be­ty­der, at lan­det må gø­re brug af re­ser­ver­ne. Re­ge­rin­gen reg­ner med at tje­ne 204 mia. nor­ske kr. på oli­en. Men ’ olie­pen­ge­for­bru­get’ ( bud­ge­tun­der­skud­det fri­ta­get for olie) vil lø­be op i 207,8 mia. kr. Det be­ty­der, at der må træk­kes på Ol­je­fon­det, som i slut­nin­gen af ju­ni be­løb sig til 6.897 mia. nor­ske kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.