Skal be­ta­le sin af­dø­de ko­nes er­stat­ning tilbage

BT - - NYHEDER -

TVIST OM ER­STAT­NING vær­re end­nu. Den 9. sep­tem­ber fik den æl­dre en­ke­mand så sat sto­len for dø­ren.

» For tre uger si­den fik han et ryk­ker­brev, hvor der stod, at han skul­le be­ta­le he­le be­lø­bet tilbage in­den for 10 da­ge. Jeg sy­nes, det er umen­ne­ske­ligt. Man gi­ver ik­ke pa­tien­ter en er­stat­ning for der­ef­ter at træk­ke den tilbage igen. Det er mær­ke­ligt, at de ik­ke un­der­sø­ger, at hun er død. Over halv­de­len af pen­ge­ne er al­le­re­de brugt, « si­ger Han­ne Ørskov, der er sø­ster til Flem­m­ing Berg, som ik­ke selv har lyst til at stå frem. ’ Be­syn­der­ligt’ Iføl­ge søste­ren fø­ler Flem­m­ing Berg, at det er højst be­syn­der­ligt, at han plud­se­lig skal be­ta­le er­stat­nings­pen­ge­ne tilbage, som An­ne- Li­se i før­ste om­gang fik be­vil­get.

» Hvor­dan kan de gi­ve hen­de pen­ge­ne, og så træk­ke dem tilbage bag­ef­ter? Han fø­ler, han har få­et fin­ge­ren, « si­ger Han­ne Ørskov, der un­der­stre­ger, at svi­ge­r­in­den vit­ter­ligt fik det dår­li­ge­re ef­ter hof­te­o­pe­ra­tio­ner­ne.

» Hun kun­ne selv gå og ta­ge tøj på, in­den hun fik den før­ste ope­ra­tion. Ef­ter op­ra­te­ra­tio­ner­ne var hun hjæl­pe­løs og kun­ne slet ik­ke rej­se sig op fra sin stol, « si­ger hun.

Over 70.000 kro­ner fik An­ne- Li­se Berg i godt­gø­rel­se for svie og smer­te og va­ri­ge mén og 1740 kro­ner i er­stat­ning for hel­breds­ud­gif­ter. Be­lø­bet blev på over 144.000 kro­ner, for­di An­ne- Li­se Berg fik til­delt ren- ter, in­den be­lø­bet blev ind­be­talt på hen­des kon­to, si­ger Han­ne Ørskov.

Han­ne Ørskov for­kla­rer, at det hårdt for broderen, at hu­stru­ens død har få­et et så­dan ef­ter­spil. Det ta­ger på kræf­ter­ne og gør ik­ke sor­gen over ta­bet af An­ne- Li­se min­dre.

Flem­m­ing Berg har via sin ad­vo­kat stil­let sa­gen i be­ro med et ci­vilt søgs­mål mod An­ke­næv­net for Pa­tien­ter­stat­nin­gen. Han skal der­for ik­ke be­ta­le det hø­je be­løb tilbage fo­re­lø­big, mens sa­gen er i gang. Det be­ro­li­ger ham.

» Flem­m­ing og An­ne- Li­se hav­de det rig­tig godt sam­men i al­le de år, de var gift. De skænd­tes al­drig, og hvis der en­gang imel­lem al­li­ge­vel var kur­rer på trå­den, skul­le de ba­re åb­ne en fla­ske po­rtvin, « si­ger søste­ren.

Par­ret bo­e­de i man­ge år på Nør­re­bro og eje­de en re­stau­rant i København.

Pa­tien­tom­bud­det, som An­ke­næv­net for Pa­tien­ter­stat­nin­gen hø­rer un­der, kom­men­te­rer ik­ke kon­kre­te sa­ger, for­kla­rer kon­tor­chef Ca­mil­la Ham­mer. Hun hen­vi­ser til en hø­jeste­rets­af­gø­rel­se fra 2005, hvor det blev sta­tu­e­ret, at pa­tien­ter, som kla­ger over en er­stat­ning til an­ke­næv­net, ri­si­ke­rer at mi­ste he­le er­stat­nin­gen.

BT har set do­ku­men­ta­tion for af­gø­rel­sen fra An­ke­næv­net for Pa­tien­ter­stat­nin­gen og ryk­ker­bre­vet fra Re­gion Sjæl­land.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.