Månen som du al­drig har

BT - - NYHEDER -

fra Neil Arm­strongs og Edwin ’ Buzz’ Al­drins hi­sto­ri­ske rej­se og lan­ding, må man tro om igen.

Bl. a. er der et bil­le­de, hvor lan­dings­mo­du­let Eag­le nær­mer sig kom­man­do­mo­du­let Co­lum­bia, der svæ­ver rundt over Månen – med jord­klo­den hæn­gen­de som en blå ju­vel i bag­grun­den. Fart i ud­vik­lin­gen I be­gyn­del­sen af 1970er­ne – fra Apol­lo 15 og frem til den af­slut­ten­de Apol­lo 17 i 1972 – kom­mer der imid­ler­tid me­re fart over fel­tet.

For nu har astro­nau­ter­ne en elek­trisk må­ne­bil med hver gang. Den brin­ger dem på lang­fart ud over Må­nens klit­ter – og ud til kra­te­re og klip­per, som de ta­ger prø­ver af. Alt imens de syn­ker næ­sten ned til knæ­e­ne i det blø­de sand.

Her er der billeder af Må­nens næ­sten uen­de­li­ge en­som­hed, men of­te med må­ne­bi­lens hjulspor lø­ben­de ud mod den mør­ke ho­ri­sont – men­ne­ske­li­ge af­tryk, som ik­ke vil bli­ve ud­vi­sket i hund­redt­u­sin­der af år.

Men i de næ­ste op­ta­gel­ser er vi tilbage ved det guld­skin­nen­de lan­dings­mo­dul, hvor en astro­naut i Må­nens sva­ge tyng­de­kraft dan­ser rundt om det ame­ri­kan­ske flag i et land­skab, der al­drig før el­lers si­den har haft be­søg af men­ne­sker.

I lø­bet af de tre år fra 1969 til 1972 lan­de­de i alt 12 astro­nau­ter på seks mis­sio­ner på Månen.

Om må­ske 30 år kan det bli­ve billeder af men­ne­sker og de­res ma­ski­ner på Mars, vi vil be­gyn­de at nær­stu­de­re. I vild be­ta­gel­se over så­vel men­ne­skets for­må­en som de stærkt frem­me­d­ar­te­de land­ska­ber mil­li­o­ner af ki­lo­me­ter bor­te.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.