SE­KUN­DER Sko­le­sky­der op­drag

BT - - NYHEDER -

SKO­LE­SKY­DE­RI

det lo­ka­le col­le­ge i Ro­se­burg. De far­li­ge for­æl­dre­blin­de Det fø­jer alt sam­men et ele­ment til ad­færds­forsk­nin­gen i sko­le­sky­de­re: Når po­li­ti­ker­ne ik­ke vil gø­re no­get for at for­hin­dre, at usta­bi­le un­ge mænd som Chris Har­per Mer­cer får ad­gang til vå­ben, er myn­dig­he­der­ne nødt til at gø­re det næst­bed­ste – at for­sø­ge at for­ud­si­ge, hvem af de po­ten­ti­el­le sko­le­sky­de­re­som ud­gør en re­el ri­si­ko.

For­ske­re har al­le­re­de en stan­dard­pro­fi l på sko­le­sky­de­re, bl. a. at de er un­ge mænd, bor hos én af de­res for­æl­dre og li­der af de­pres­sion. De er en­som­me, aso­ci­a­le og vre­de og pro­ji­ce­rer år­sa­gen over på an­dre, og de fi nder afl øb for de­res ra­se­ri i vol­de­li­ge spil, fi lm el­ler på so­ci­a­le me­di­er. De fl este eks­per­ter pe­ger på, at ger­nings­mæn­de­ne – ud over de­pres­sion – ik­ke er psy­kisk sy­ge, og at f. eks. per­so­ner med as­per­ger el­ler au­tis­me ik­ke er me­re vol­de­li­ge end an­dre.

Pro­fi le­rin­gen er fo­ku­se­ret på ger­nings­man­den, men ek­semp­ler­ne med Adam Lan­za og Chris Har­per Mer­cer rej­ser spørgs­mål om for­æl­dre­nes rolle.

Ik­ke kun for­di en for­æl­der med vå­ben be­ty­der, at den po­ten­ti­el­le ger­nings­mand har ad­gang til vå­ben, men og­så for­di en for­æl­der kan væ­re så tæt på søn­nens vir­ke­lig­heds­op­fat­tel­se, at hun er me­re ’ for­æl­der­blind’ end nor­malt.

Tag nu Lau­rel Har­per: New York Ti­mes for­tæl­ler, at hun i ti år delt­og i on­li­ne­dis­kus­sio­ner på Ya­hoo Answers, hvor bru­ge­re stil­ler spørgs­mål, og an­dre be­sva­rer dem.

Hun er ud­dan­net sy­geple­jer­ske og be­sva­re­de oft e spørgs­mål om men­tale li­del­ser, og hun sag­de, at hun var eks­pert i au­tis­me, for­di hun og hen­des søn beg­ge led af As­per­ger.

Lau­rel Har­per brug­te sig selv og sin søn som en in­spi­re­ren­de suc­ces­hi­sto­rie, bl. a. for­tal­te hun om, hvor­dan søn­nen tid­li­ge­re var en headbanger – en li­del­se hvor bar­net slår ho­ve­d­et mod al­ting. Men hun gav al­drig op, for­tal­te hun og un­der­stre­ge­de, at en di­ag­no­se ik­ke er et død­skys.

» Jeg har selv as­per­ger, og jeg kla­rer mig no­gen­lun­de her i li­vet ... min søn har og­så as­per­ger, og han er ik­ke en nik­ken­de idi­ot, og hans liv er ik­ke vær­di­løst. Han er ut­ro­lig in­tel­li­gent, og han sig­ter på en

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.