G et med vå­ben

BT - - NYHEDER -

kar­ri­e­re i fi lmin­du­stri­en. Min 18 år lange ind­sigt i as­per­ger – og min kamp – gi­ver nu ud­byt­te. «

For seks år si­den op­for­dre­de hun en mor til et au­ti­stisk barn til at læ­se højt for bar­net.

» End­nu før min søn var født, læ­ste jeg højt for ham af Do­nald Trumps bog ’ The Art of the Dea’... Nu in­ve­ste­rer min søn i ak­tie­mar­ke­det sam­men med mig, han la­ver pen­ge på det, og han ar­bej­der frem mod en grad i bu­si­ness. Hans skri­ve- og læ­se­fær­dig­he­der er fæ­no­me­na­le. «

New York Ti­mes har ik­ke fun­det be­vi­ser for, at søn­nen stu­de­re­de til en grad i bu­si­ness el­ler fi lm. En dår­lig idé For­æl­dre har oft e va­ri­e­ren­de gra­der af vil­let re­a­lis­me over for de­res børn, men det vir­ker som om, at det med Lau­rel Har­per var min­dre vil­je og me­re kun­nen. Hun kun­ne ik­ke er­ken­de, at søn­nen hav­de pro­ble­mer - og at det f. eks. var en dår­lig idé at ha­ve et hjem fyldt med skar­plad­te vå­ben.

El­ler som en af hen­des be­kend­te, Shel­ly Ste­e­le, si­ger til New York Daily News:

» Hun for­tal­te os, at hun vil-

KRI­TIK AF OBA­MA le ha­ve fat i al­le de vå­ben, hun kun­ne få fat i, in­den en el­ler an­den for­bød dem ... Hun for­tal­te og­så, hvor­dan hun tog sin søn med ud for at sky­de. Jeg sy­nes, at det var be­syn­der­ligt. Hvis du ved, at din søn har en men­tal li­del­se – hvor­for for­sø­ger du så at opild­ne ham til at væ­re fa­sci­ne­ret af vå­ben? « Præ­si­dent Ba­ra­ck Oba­ma rej­ser i mor­gen til Ro­se­burg i Ore­gon for at mø­de på­rø­ren­de til de ni of­re for sko­le­skyd­nin­gen på det lo­ka­le col­le­ge, Umpqua Com­mu­ni­ty Col­le­ge. Mø­det vil fo­re­gå bag luk­ke­de dø­re. Re­pu­bli­kan­ske præ­si­dent­kan­di­da­ter kri­ti­se­rer be­sø­get, og som en af dem, Ben Car­son, si­ger: » Hvis jeg bli­ver præ­si­dent, vil jeg al­drig be­sø­ge of­re eft er skyd­nin­ger. « Det er at » po­li­ti­se­re en tragedie. « Ben Car­son lig­ger li­ge nu num­mer to i den re­pu­bli­kan­ske pri­mær­valg­kamp eft er Do­nald Trump.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.