’’

BT - - KULTUR -

Trods den lange spil­le­tid er ’ The Mar­ti­an’ bå­de un­der­hol­den­de og ik­ke mindst dybt in­spi­re­ren­de

Som helt og hol­dent uvi­den­skablig bi­o­gr­af­gæst vir­ker ’ The Mar­ti­an’ vel­re­sear­chet og re­a­li­stisk. Marks op­fi ndsom­hed og gå- på- mod er in­spi­re­ren­de. Og den ene­ste gang, jeg per­son­ligt måt­te tæn­ke ’ helt ær­ligt?’ var, da den go­de mand på Mars re­pa­re­re­de sin rum­hjelm med gaf­fa­ta­pe - kan det vir­ke­lig hol­de uni­ver­sets kul­de og tryk ude? - Hvis det er til­fæl­det, så er det den bed­ste re­k­la­me no­gen­sin­de. Per­fekt Da­mon I rol­len som astro­nau­ten, der er befriende sing­le ( in­gen be­tut­te­de børn og hy­len­de hu­stru via Mars- sky­pe), er Matt Da­mon per­fekt. Hans grove, men og­så sjove om­gang­sto­ne med bå­de Na­sa- le­del­sen og kol­le­ga­er­ne er re­a­li­stisk og velskre­vet. Hans fy­si­ske fremto­ning - eft er to år ale­ne i rum­met - vir­ker re­a­li­stisk ( hvor­når har Hol­lywood sidst til­ladt en helt med be­skid­te tæn­der). Og så er han om­gi­vet af en stri­be af bran­chens bed­ste sku­e­spil­le­re.

Så­le­des fø­ler man sig som en del af crewet, når Jes­si­ca Chastain, Kir­sten Wi­ig og Mi­cha­el Pe­na slår sig løs bå­de i rum­met og på Jor­den. Og trods den lange spil­le­tid er ’ The Mar­ti­an’ bå­de un­der­hol­den­de og dybt in­spi­re­ren­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.