FRE­DE­RIK OG MARY FOR­LO­VET

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 12 år si­den 2003:

LØ­VEN 22.07 - 22.08 Du går rundt med en sær­de­les kort lun­te, og der skal ik­ke me­get til, før du fa­rer i fl int over selv den mind­ste lil­le ting, så træd var­somt. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Det er bå­de en god idé, at du på­ta­ger dig et stør­re an­svar sam­ti­dig med, at du og­så er god til at læg­ge no­get an­svar fra dig. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:**** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Du fø­ler en sær­lig glæ­de over det, som du skal i dag. Der er lagt op til en dej­lig dag, hvor du vil få op til fl ere over­ra­skel­ser. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Der er sær­lig fo­kus på di­ne pen­ge­sa­ger, vær­di­pa­pi­rer, bank, for­sik­ring el­ler an­det, som har med di­ne vær­di­er at gø­re. En god dag til in­ve­ste­rin­ger. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:***** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Uan­set hvad di­ne om­gi­vel­ser måt­te me­ne om det­te el­ler hint, så er det vig­tigt, at du i dag hol­der godt og grun­digt fast i di­ne eg­ne me­nin­ger. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Du er i dit fl it­ti­ge og ar­bejds­som­me hjør­ne som sæd­van­lig. Der­for vil du al­li­ge­vel godt af­se lidt tid til ro­man­tik og til dit fø­lel­ses­liv. Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Du er god til at vi­su­a­li­se­re. I dag gæl­der det om at få di­ne visu­el­le fan­ta­si­er til at kom­me kon­kret til ud­tryk i det vir­ke­li­ge liv. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** FISKENE 19.02 - 19.03 Det er desvær­re ik­ke no­gen god idé, at du klan­drer an­dre for dår­lig op­før­sel. Det er bed­re, at du selv bli­ver bed­re til at si­ge fra. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:***

12). ( Svær 22). ( Mid­del 37). ( Nem

For­lovel­sen mel­lem kron­prins Fre­de­rik og Mary Do­nald­son of­fent­lig­gø­res.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.