Dan­marks snø

BT - - SKÆBNEK4EM- AMP - ALVORENS TI­ME

Eft er to slø­je ind­sat­ser i 0- 0- kam­pe­ne mod Ar­me­ni­en og Albanien er alvorens ti­me kom­met for Dan­mark. Det er i aft en, at Mor­ten Ol­sens mand­skab skal pak­ke spil­hu­mø­ret ud af sport­st­a­sken, hvis hå­bet om en di­rek­te kva­li­fi ka­tion til EM i Frankrig i 2016 sta­dig skal leve vi­de­re lidt end­nu. BT gi­ver her over­blik­ket over, hvor­dan Dan­mark sta­dig – omend med lidt sten på vej­en – kan gå di­rek­te vi­de­re fra grup­pen. Sam­ti­dig li­ster vi tæn­ke­li­ge sce­na­ri­er op for, hvis Dan­mark hav­ner i to playoff - kam­pe mod en af de an­dre tre­e­re fra de øv­ri­ge grup­per, og så får du og­så en over­sigt over de vig­tig­ste over­skrift er fra de re­ste­ren­de grup­per in­den de af­gø­ren­de kva­li­fi ka­tions­kam­pe.

Se­ne­ste resultater: I aft en: I aft en: 11. okt: 11. okt: Dan­marks vej til EM: - Hvis Dan­mark slår Portu­gal i aft en, skal Albanien vin­de si­ne to sid­ste kam­pe for at bli­ve 1’ er el­ler 2’ er i grup­pen. Tre po­int til Dan- mark øger for­sprin­get til fi re po­int til Albanien, der i så fald ik­ke kan nø­jes med en sejr og et uaf­gjort re­sul­tat i si­ne to sid­ste kam­pe. År­sa­gen er, at Dan­mark er bed­re ind­byr­des eft er 1- 1 i Albanien og 0- 0 i Par­ken ( Dan­mark er bedst pga. reg­len om ude­ba­ne­mål).

- Det helt us­and­syn­li­ge sce­na­rie er, at Dan­mark vin­der stør­re end 1- 0 i Portu­gal el­ler med me­re end 2- 1 , mens Albanien vin­der si­ne to sid­ste grup­pe­kam­pe, og Portu­gal ta­ber sin sid­ste mod Ser­bi­en. Hvis det skul­le gå så vidt, bli­ver Portu­gal tre’er, for­di Dan­mark så vil snup­pe an­den­plad­sen i kraft af at væ­re bed­re ind­byr­des mod Portu­gal. Albanien en­der som num­mer et med 17 po­int.

- Hvis vi nu li­ge læg­ger klap­hat­ten tilbage i gar­dero­ben for en stund, sy­nes det en smu­le me­re re­a­li­stisk, at Dan­mark en­ten spil­ler uaf­gjort el­ler ta­ber i Portu­gal.

- Hvis Dan­mark spil­ler uaf­gjort, vil af­stan­den til Albanien væ­re to po­int, og al­ba­ner­ne skal så­le­des kun skra­be tre po­int sam­men i si­ne to sid­ste kam­pe for at over­ha­le Dan­mark.

- Hvis Dan­mark ta­ber i Portu­gal, skal Albanien ba­re ha­ve to po­int i kam­pe­ne mod grup­pens to bund­s­kra­be­re, Ar­me­ni­en og Ser­bi­en, hvil­ket bur­de kun­ne la­de sig gø­re. Så vil al­ba­ner­ne over­ha­le Dan­mark.

I så fald bli­ver Dan­mark num­mer 3:

K V U T MÅL

P

- Den bed­ste tre­er fra de ni kval- grup­per går di­rek­te vi­de­re til EM, mens de øv­ri­ge ot­te tre­e­re skal spil­le to playoff - kam­pe mod hin­an­den.

Ar­me­ni­en - Dan­mark Albanien - Portu­gal

* Ser­bi­en har få­et fra­truk­ket tre po­int 20.45 Portu­gal - Dan­mark 20.45 Albanien - Ser­bi­en 18.00 Ar­me­ni­en - Albanien 18.00 Ser­bi­en - Portu­gal 0- 0 0- 1

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.