Rk­le­de EM- vej

BT - - PORTUGAL – DANMARK -

( For de store grup­per med seks hold ( dvs. al­le an­dre grup­per end Dan­marks) gæl­der, at kam­pe­ne mod num­mer sjok ik­ke tæl­ler med i det en­de­li­ge tre­er- regn­skab.)

- Tek­nisk set kan Dan­mark godt en­de med at væ­re den bed­ste tre­er med en sejr i Portu­gal, men det reg­ne­styk­ke kla­rer en al­min­de­lig kug­le­ram­me ik­ke ret godt, så lad os nø­jes med at kon­sta­te­re, at Dan­mark med størst sand­syn­lig­hed skal ud i en playoff- kamp.

- I playoff- kam­pe­ne bli­ver hol­de­ne se­e­det ef­ter de­res placering på det eu­ro­pæ­i­ske fod­bold­for­bund UEFAs ko­ef­fi­ci­ent- rang­li­ste. De fi­re hø­jest­pla­ce­re­de bli­ver se­e­det og mø­der en af de fi­re dår­ligst­pla­ce­re­de.

- Som tre­er- stil­lin­gen ser ud li­ge nu, så vil Dan­mark ( 23 på UEFAs li­ste) ik­ke hø­re til blandt de fi­re bed­ste tre­e­re, jf. de nu­væ­ren­de pla­ce­rin­ger på ko­ef­fi­ci­ent- li­sten: Ukrai­ne ( 8), Un­garn ( 33), Kro­a­tien ( 17) Albanien ( 39, men ud­går, hvis Dan­mark er med), Ir­land ( 41), Sve­ri­ge ( 20), Slove­ni­en ( 30), Is­ra­el ( 22), Tyr­ki­et ( 12). Ukrai­ne, Kro­a­tien, Sve­ri­ge, Tyr­ki­et og Is­ra­el vil væ­re bed­re. Rig­tig me­get kan dog nå at æn­dre sig i tre­er- stil­lin­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.