Hvem er hv

Dan­mark

BT - - SKÆBNEK6EM- AMP -

Kas­per Sch­mei­chel Sch­mei­chels klub, Lei­ce­ster, har få­et en over­ra­sken­de god sæ­son­start i Pre­mi­er League – na­tur­lig­vis med dan­ske­ren på stre­gen. Sch­mei­chel har gan­ske vist ik­ke væ­ret umu­lig at pas­se­re i bu­ret, men han har set godt ud. Præ­cis som han gjor­de de få gan­ge, han var i ak­tion i de to land­skam­pe for en må­ned si­den. Lars Ja­cob­sen Lands­hold- Lars er ga­ven, der bli­ver ved med at gi­ve. Trods en eft er­hån­den gul­net fød­sel­sat­test, er ’ Ro­nal­do- dræ­be­ren’ sta­bi­li­te­ten selv – i fran­ske Guingamp så­vel som på lands­hol­det. Ja­cob­sen spil­ler godt i det fran­ske, så det er ik­ke her, der er grund til be­kym­rin­ger. Si­mon Kjær Det er for­ment­lig Kjær, der den­ne gang over­ta­ger op­dæk­nin­gen af Cri­sti­a­no Ro­nal­do fra Lars Ja­cob­sen. Fra sit vir­ke i ty rki­ske Fe­ner­ba­h­ce er Kjær eft er­hån­den vant til po­rtu­gi­si­ske off en­siv­spil­le­re. Hans start i Istan­bul har væ­ret fi n, men ik­ke frem­ra­gen­de. Du­elsty rken er dog på plads – og den bli­ver der brug for. Da­ni­el Ag­ger Ag­ger spil­ler. Dét fak­tum ale­ne er go­de nyhe­der. Kap­ta­j­nen har eft er­hån­den haft halvan­den må­ned uden ska­despro­ble­mer, og det er lang tid, når det gæl­der ham. Ag­ger lig­ner en spil­ler på vej i bed­re og bed­re form, og den slags er al­tid godt nyt for lands­hol­det. Riza Dur­mi­si Dur­mi­si er for­ment­lig ik­ke selvskre­vet på Ol­sens hold­kort, men det bur­de den hur­ti­ge ba­ck må­ske væ­re. Brøndby- spil­le­ren, der net­op har for­læn­get sin kon­trakt med de blå- gu­le, var set over to kam­pe bed­ste mand i land­skam­pe­ne i sep­tem­ber, og han har fort­sat op­tu­ren på klubhol­det, hvor han gang på gang fl æn­ser ven­stresi­den op. Wil­li­am Kvist Kvist har få­et spil­le­tid un­der bæl­tet i FC København, hvor han ser bed­re og bed­re ud for hver uge, der går. For en må­ned si­den var den de­fen­si­ve bøl­ge­bry­der bæn­ket i Ar­me­ni­en, men mod et kon­tra­far­ligt po­rtu­gi­sisk hold bør han væ­re tilbage blandt Mor­ten Ol­sens ud­valg­te. Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg Midt­ba­ne­ko­me­ten lig­ne­de i for­å­ret en le­der på det dan­ske lands­hold. Så­dan har det ik­ke væ­ret på den an­den si­de af som­mer­fe­ri­en, hvor Højb­jerg har vir­ket præ­get af som­me­rens stra­bad­ser med et U21- EM og et klubs­kift e til Schal­ke. Et klubs­kift e, der ind­til vi­de­re har plan­tet Højb­jerg på den bænk, han for­lod Bay­ern for at slip­pe væk fra . Mi­cha­el Kro­hn- De­hli ’ Kro­hn’ la­ve­de et af som­me­rens bed­ste, dan­ske klubs­kift er, da han op­gra­de­re­de på spansk fra Cel­ta Vi­go til Se­vil­la. Her har han væ­ret lidt ude og in­de af hol­det, men i we­e­ken­den bril­le­re­de han i an­da­lu­ser­nes sejr over in­gen an­dre end FC Bar­ce­lo­na. Midt­ba­ne­spil­le­rens form pe­ger kort sagt opad. Martin Brait­hwai­te Toulou­se- spil­le­ren har få­et en for­ry­gen­de sæ­son­start i den fran­ske klub, og no­get ty der der­for på, at han får chan­cen på høj­re­kan­ten på be­kost­ning af først og frem­mest Yus­suf Poul­sen. Den hur­ti­ge off en­siv- spil­ler har sco­ret fem gan­ge i si­ne før­ste ni liga­kam­pe, og han slår der­for si­ne kon­kur­ren­ter på for­men. Ni­ck­las Bendt­ner Spy­d­spid­sen be­gynd­te sæ­so­nen i Wol­fsburg med et ma­ge­løst målsnit. På et tids­punkt fl ir­te­de han end­da med plad­sen som første­an­gri­ber i den ty ske top­klub, men nu er det igen ble­vet hver­dag for en af lands­hol­dets vig­tig­ste spil­le­re i aft enens kamp. Ind­skift nin­ger er bed­re end in­gen­ting – men de hol­der ik­ke he­le vej­en i ban­ken. Chri­sti­an Erik­sen Det er svært ik­ke at gå i selvsving over to fl ot­te scor­in­ger di­rek­te på fris­park i en Pre­mi­er League- kamp, så det gør vi lidt. Erik­sen spil­le­de stærkt i we­e­ken­den, og han lig­ner en spil­ler, der er på vej mod top­pen af yde­ev­nen eft er den ska­des­pe­ri­o­de, der holdt fyn­bo­en ude af land­skam­pe­ne i sep­tem­ber.

TORS­DAG 8. OK­TO­BER 2015

Land­stræ­ner

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.