Vem?

Portu­gal

BT - - PORTUGAL - DANMARK -

TORS­DAG 8. OK­TO­BER 2015

Land­stræ­ner Rui Pa­tri­cio Må­l­man­den, der har spil­let he­le kar­ri­e­ren i den po­rtu­gi­si­ske klub Spor­ting, har få­et en fi n sæ­son­start med ho­ved­stads­klub­ben, der fø­rer liga­en sam­men med ær­ke­ri­va­ler­ne fra FC Po­r­to. Cédric Høj­re­ba­ck­en er be­gyndt at etab­le­re sig på Ro­nald Ko­e­mans Sout­hamp­ton- hold eft er som­me­rens skift e fra Spor­ting. De se­ne­ste par uger har han så­le­des væ­ret første­valg i Pre­mi­er League- klub­ben. Bru­no Al­ves Den kæm­pe­sto­re mid­ter­for­sva­rer er et bæst bå­de i eget og i mod­stan­de­rens felt. Ba­re spørg Si­mon Kjær, der spil­ler ved si­den af Al­ves i ty rki­ske Fe­ner­ba­h­ce. Et bå­de lang­hå­ret og brutalt cen­ter­for­svar! Ri­car­do Car­val­ho Den tid­li­ge­re Chel­sea- og Re­al Madrid- for­sva­rer er eft er­hån­den ble­vet 37 år, og det kan ses på hans hur­tig­hed. Han er dog sta­dig bå­de fast mand og an­fø­rer i en god klub som AS Mo­na­co. Det bor­ger trods for kva­li­tet. Fá­bio Co­en­trão En af fod­bold­ver­de­nens me­re spøj­se og di­stræte per­so­na­ger ryk­ker i dag ud AS Mo­na­co – nøj­ag­tig som Car­val­ho. Her er han så småt be­gyndt at spil­le sig ind på hol­det, men kva­li­te­ten svin­ger. Ti­a­go Men­des Den de­fen­si­ve midt­ba­ne­spil­ler med den fi ne fri­su­re er i en al­der af 34 år fort­sat fast mand på et af Eu­ro­pas mest in­ter­es­san­te klubhold, At­léti­co Madrid. Sta­bi­li­te­ten selv. João Mário Mário er et af de fi ne­ste ek­semp­ler på en ny ge­ne­ra­tion af po­rtu­gi­si­ske midt­ba­ne­spil­le­re, så kam­pen om po­si­tio­nen er hård. Mário har dog væ­ret godt spil­len­de i be­gyn­del­sen af sæ­so­nen på klubhol­det Spor­ting. João Mou­tin­ho End­nu en Mo­na­co- spil­ler og en af Eu­ro­pas mest un­der­vur­de­re­de midt­ba­ne­spil­le­re. Mou­tin­ho li­der un­der, at han end­nu ik­ke har væ­ret i en ’ rig­tig’ stor­klub, og at han på lands­hol­det spil­ler sam­men med Cri­sti­a­no Ro­nal­do. Kva­li­te­ten er ik­ke de­sto min­dre i top, men eft er­å­ret har væ­ret ska­des­pla­get. Na­ni Det har væ­ret det helt rig­ti­ge for den hur­ti­ge kant­spil­ler at skift e Man­che­ster Uni­ted og Pre­mi­er League ud med det lidt la­ve­re ni­veau i Tyr­ki­et og Fe­ner­ba­h­ce. Her har han få­et en for­ry­gen­de start med tre mål i de før­ste syv liga­kam­pe. Dan­ny Den ’ po­lyvan­te’ off en­siv­spil­ler er ty pen, der al­drig helt fi k det en­de­li­ge gen­nem­brud – trods et stort ta­lent. Men han gør det godt i den rus­si­ske liga, hvor han er an­fø­rer og sco­rer man­ge mål for stor­klub­ben Ze­nit Skt. Pe­ters­borg. Det har han og­så gjort i den­ne sæ­son. Cri­sti­a­no Ro­nal­do Klo­dens bed­ste fod­bold­spil­ler – i hård kamp med Lio­nel Mes­si – brød for ny­lig mu­ren for 500 mål i kar­ri­e­ren, li­ge­som han score­de fem gan­ge i en kamp mod Espanyol. I de øv­ri­ge span­ske liga­kam­pe har han dog haft scor­ings­pro­ble­mer. Der­for ram­mer han – trods fem mål i to kam­pe i Champions League – ik­ke den ab­so­lut­te topka­rak­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.