Woz­ni­a­cki: Ker­ber var for god

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

CA­RO­LI­NE WOZ­NI­A­CKI TAB­TE

tred­jer­un­de- kam­pen i China Open til ty­ske An­ge­lique Ker­ber 2- 6, 3- 6, og dan­ske­ren er­kend­te ef­ter kam­pen, at hun ik­ke hav­de væ­ret god nok.

» Jeg spil­le­de vel alt i alt tre- fi­re go­de bol­de i he­le den kamp, « kon­sta­te­re­de en trist dan­sker ef­ter kam­pen til tur­ne­rin­gens hjem­mesi­de.

An­ge­lique Ker­ber tog sty­rin­gen fra før­ste bold, og ty­ske­ren kom hur­tigt for­an med 3- 0 i før­ste sæt.

» Jeg spil­le­de rig­tig godt fra før­ste po­int. Ja, jeg spil­le­de fak­tisk rig­tig god ten­nis li­ge til al­ler­sidst, « sag­de Ker­ber.

I an­det sæt brød hun Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is serv tre gan­ge og kom for­an 5- 0.

Dan­ske­ren præ­ste­re­de at kom­me tilbage i sæt­tet ved at vin­de tre par­ti­er på stri­be. Men mod­stan­de­rens for­spring lidt for stort, og i an­det sæts ni­en­de par­ti slut­te­de fe­sten – og der­med og­så Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is sid­ste håb om at kom­me med til sæ­son­fi­na­len i Singapore se­ne­re i den­ne må­ned. Hun kan ik­ke læn­ge­re nå at sam­le po­int nok.

Det er der­i­mod ik­ke helt umu­ligt for An­ge­lique Ker­ber.

» Jeg tæn­ker sta­dig­væk fra po­int til po­int og fra kamp til kamp. Li­ge nu er jeg lidt træt, men jeg hå­ber det bed­ste, « sag­de An­ge­lique Ker­ber, som i kvart­fi­na­len mø­der Ag­nieszka Radwanska fra Po­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.