Vil sus­pen­de­re Blat­ter i 90 da­ge

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DEN ETI­SKE KO­MITÉ

i det in­ter­na­tio­na­le fod­bold­for­bund ( FIFA) vil sus­pen­de­re Sepp Blat­ter som præ­si­dent for FIFA i 90 da­ge. Det skri­ver BBC.

Den eti­ske ko­mité i FIFA har holdt mø­de si­den mandag, og dens an­be­fa­ling skal god­ken­des i mor­gen.

Hvis det bli­ver ved­ta­get at sus­pen­de­re Sepp Blat­ter, be­ty­der det, at han i de kom­men­de tre må­ne­der ik­ke må pas­se sit job som FIFA- præ­si­dent.

Sepp Blat­ter er an­kla­get for at ha­ve ind­gå­et en ulov­lig tv- kon­trakt i 2005 med den da­væ­ren­de præ­si­dent for det mel­le­ma­me­ri­kan­ske fod­bold­for­bund ( CON­CA­CAF), Ja­ck War­ner fra Trin­dad & To­ba­go, og for at ha­ve be­talt pen­ge un­der bor­det til præ­si­den­ten for det eu­ro­pæ­i­ske fod­bold­for­bund ( UEFA), fransk­man­den Mi­chel Plat­i­ni.

Det var dis­se for­hold, som de schweizi­ske myn­dig­he­der i sid­ste må­ned af­hør­te den 79- åri­ge FIFA- præ­si­dent om.

Ef­ter­føl­gen­de har fle­re af FIFAs sponso­rer sagt, at de men­te, at Sepp Blat­ter skul­le træk­ke sig som præ­si­dent, men det har schweize­ren næg­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.