Glem­mer han, s

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - BOMBEREN

læg, red.), « har Franz Beck­en­bau­er sagt om sin tid­li­ge­re lands­holds- og klubkol­le­ga.

I sin kar­ri­e­re nå­e­de Mül­ler da og­så at sco­re man­ge af de mål, der gjor­de en for­skel. Det blev til 765 i alt. 68 styk­ker i 62 land­skam­pe for­tæl­ler lidt om snit­tet. Mül­ler blev kå­ret som top­sco­rer syv gan­ge i den bed­ste ty­ske ræk­ke. Og ’ Der Bom­ber’ ejer sta­dig scor­ings­re­kor­den i Bun­des­liga­en med 40 kas­ser for en sæ­son.

Hvor­dan man end ven­der og dre­jer fæ­no­me­net, er det som om mål ba­re klæ­ber sig til Gerd Mül­lers navn.

Det kan væ­re svært at hu­ske ham for ret me­get an­det end al­le må­le­ne. Var han god med ho­ve­d­et, piv­ham­ren­de hur­tig, skud­stærk el­ler en drib­ler af guds nå­de?

» Mül­ler spil­le­de en af de før­ste og stør­ste kam­pe, jeg kan hu­ske, da han af­gjor­de VM- fi­na­len mod Hol­land i 1974 ( med må­let til 2- 1, red.). Og egent­lig er det sjovt at tæn­ke tilbage på, for han var nok ik­ke sær­ligt spek­taku­lær i sit spil, han var hel­ler ik­ke no­get sær­ligt med lå­get og vir­ke­de må­ske lidt aka­vet. Men in­de i fel­tet, ger­ne det lil­le, var han jo van­vit­tigt far­lig, « si­ger fod­bold­kom­men­ta­tor Mor­ten Bruun.

Tro mod sin næ­sten sel­vud­s­let­ten­de na­tur har Mül­ler hel­ler ik­ke selv gjort det store num­mer ud af si­ne unik­ke ev­ner for at væ­re på ret­te tid og sted.

» Jeg hav­de næ­se for mål, og så var jeg li­ge det hur­ti­ge­re end for­sva­rer­ne, « sag­de han en­gang i et in­ter­view.

Må­l­næ­sen. Den­ne næ­sten ufor­klar­li­ge egen­skab til at for­ud­se spil­lets ud­vik­ling, lu­re på ned­falds­bol­de og re­tu­rer, straf­fe fejl hos en uop­mærk­som for­sva­rer, er ik­ke rig­tigt no­get, man kan læ­re.

Mül­ler var fra en tid før selv­træ­ning og spe­ci­alø­vel­ser. Na­tu­rens mun­tre fod­bold­søn på evig måljagt.

Me­get en­kelt og li­ge­til. Som tit­len på den schla­ger, Gerd Mül­ler lag­de navn til i 1981, da han de­bu­te­re­de i en kortva­rig kar­ri­e­re som san­ger, sag­de det: » Dann ma­cht es Bum « ( Så si­ger det bang, red.).

Så­dan var det med Mül­ler. Det sag­de bang og bum og Tor! i et væk. Ind­til det ik­ke gjor­de det me­re. Ind­til og­så han måt­te sæt­te støv­ler­ne på hyl­den og gå over som for­hen­væ­ren­de. Eks- ver­dens­me­ster, eks- må­l­kon­ge, eks- lidt af hvert.

Hvor man­ge af Gerd Mül­lers lands­holdskol­le­ger blev omfavnet til et styk­ke tysk fod­bol­da­del og iko­ner uden ud­løbs­da­to, blev ’ Der

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.