’’

BT - - SPORTSAV12DANMARKS IS - Klavs Bruun Jør­gen­sen

Men Klavs Bruun Jør­gen­sen me­ner, at det ik­ke har gi­vet uro på lands­hol­det.

» Sa­gen vil kun ir­ri­te­re mig, hvis vi fort­sæt­ter med at skul­le ta­le om den man­ge da­ge frem i ti­den, « si­ger Klavs Bruun Jør­gen­sen.

Lands­holds­an­fø­rer Li­ne Jør­gen­sen har vin­der­re­cep­ten mod Tyr­ki­et klar. For­sva­ret er langt me­re off en­sivt end tid­li­ge­re. Jeg er godt klar over, at det kan gi­ve en vis usik­ker­hed i spil­let de før­ste kam­pe. Men det må vi ta­ge med

» De rå­der over Ye­liz Özel, der tid­li­ge­re har spil­let i stor­klub­ber som Ko­me­tal Skopje og Byå­sen. Men selv om hun eft er­hån­den er ble­vet 35 år, er hun sta­dig en glim­ren­de spil­ler. Kan vi stop­pe hen­de, ser vo­res sej­rs­chan­cer fi ne ud, « si­ger Li­ne Jør­gen­sen. Tri­ves i Ru­mæ­ni­en Hun er for før­ste gang si­den som­me­rens klubs­kift e fra FC Midtjylland til ru­mæn­ske CSM Bucu­re­sti hjem­me i Dan­mark.

» Jeg tri­ves i Ru­mæ­ni­en. Det har væ­ret en spæn­den­de ud­for­dring at bo­sæt­te sig i Bukarest. Men det har og­så væ­ret lidt tur­bu­lent. Min klub fy­re­de jo ch­eft ræ­ne­ren ( Met­te Klit, red.) for en må­ned si­den. I ste­det an­sat­te man Kim Ras­mus­sen, og han er straks gå­et i gang med at gø­re for­sva­ret end­nu me­re off en­sivt spil­len­de end tid­li­ge­re. Er­fa­rin­ger­ne her­fra ta­ger jeg vi­de­re med til lands­hol­det. Så på den må­de fø­ler jeg mig godt for­be­redt til de kom­men­de EMkval­kam­pe, « si­ger Li­ne Jør­gen­sen.

Lands­holds­ve­te­ra­nen Ann Gre­te Nørgaard er op­ti­mist om­kring de dan­ske sej­rs­chan­cer.

» Jeg tror godt, at vi kan vin­de de to før­ste kam­pe. Men tyr­ker­ne vil med Özel på hol­det for­ment­lig gi­ve os stør­re pro­ble­mer end po­rtu­gi­ser­ne, der jo har mi­stet Ale­xan­dri­na Bar­bosa eft er hen­des skift e til spansk stats­bor­ger­skab, « si­ger Ann Gre­te Nørgaard.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.