’ Det er min egen skyld’

BT - - SPORTSAV14DANMARKS IS - FORTRØST­NINGS­FULD Las­se Nor­man Hansen

Las­se Nor­man Hansen ly­ner sin skrig­grøn­ne hjelm i hylste­ret eft er træ­nin­gen med ba­nelands­hol­det i Bal­lerup Su­per Are­na. Grøn er hå­bets far­ve, si­ger man, og med sig i etu­i­et pak­ker den for­sva­ren­de OLguld­vin­der i ba­ne­di­sci­pli­nen Om­ni­um sam­ti­dig – i hvert fald for nu – drøm­men om at slå igen­nem på Can­non­da­leGar­min, der næp­pe for­læn­ger med dan­ske­ren.

Op­hol­det har ik­ke budt på de store præ­sta­tio­ner for den 23- åri­ge dan­sker, der i næ­ste uge skal med ba­nelands­hol­det til EM i Schweiz.

» Jeg har væ­ret dår­lig til at gri­be de chan­cer, jeg har få­et, og det er min egen skyld, « si­ger Las­se Nor­man Hansen, mens han hvi­ler på en stol mid­ten af Bal­lerup Su­per Are­na eft er en in­ter­val­træ­ning på de skrå bræd­der. Slog tem­po­stjer­ner Det be­gynd­te el­lers godt i fe­bru­ar 2014. I Du­bai blev Las­se Nor­man Hansen num­mer tre i en en­kelt­start kun over­gå­et af Tay­l­or Phin­ney og Step­hen Cum­m­ings, men på im­po­ne­ren­de vis slog han tem­po­spe­ci­a­li­ster som To­ny Martin og Fa­bi­an Can­cel­la­ra. Si­den fulg­te lidt knæpro­ble­mer, og Las­se Nor­man Hansen hav­de svært ved at væn­ne sig til til­væ­rel­sen som fuld­tidspro­fes­sio­nel cy­kel­ryt­ter.

» Du kom­mer hur­tigt ind i en ru­ti­ne, hvor du ar­bej­der for an­dre. Når du så har gjort dit ar­bej­de, så ven­ter du ba­re på at bli­ve sat, og det er svært at kom­me ud af den ru­ti­ne. I star­ten bøv­le­de jeg med at fi nde mig til ret­te og mi­ste­de lidt selv­til­lid, og det kom jeg mig al­drig rig­tig over, « si­ger Las­se Nor­man Hansen.

Som con­ti­nen­tal- ryt­ter på Blue Wa­ter Cycling i 2012 og 2013, OL- guld­vin­der i 2012 og et ly­sen­de ta­lent fi k Las­se Nor­man Hansen lov til at kø­re med i fi na­ler­ne før­hen, men på Can­non­da­le- Gar­min har det ik­ke væ­ret på sam­me må­de.

» Som con­ti­nen­tal- ryt­ter var jeg me­get hur­tig til at op­fat­te si­tu­a­tio­nen i fi na­ler­ne, men det ’ punch’ og den be­slut­som­hed mi­ster du, når du ik­ke kø­rer li­ge så man­ge fi na­ler. Og så må jeg og­så er­ken­de, at der har væ­ret fi na­ler, hvor jeg ik­ke kun­ne sid­de med, « si­ger Las­se Nor­man Hansen og næv­ner der­eft er det ni­veau­mæs­si­ge hop.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.