’’

BT - - SPORTSAV14DANMARKS IS -

Jeg har væ­ret dår­lig til at gri­be de chan­cer, jeg har få­et, og det er min egen skyld

Jo­hn­ny Weltz er sport­s­di­rek­tør for Las­se Nor­man Hansen på Can­non­da­leGar­min. Han ser sta­dig mas­ser af po­ten­ti­a­le i dan­ske­ren, der li­ge nu kon­cen­tre­rer sig om ba­ne­sæ­so­nen med Wor­ld Cup- løb og et VM i Lon­don lidt læn­ge­re ude i frem­ti­den, men Weltz me­ner og­så, Las­se Nor­man Hansen skal for­bed­re sig på sær­ligt to punk­ter.

» Han skal ar­bej­de på det men­tale og træ­ne lidt hår­de­re. På det punkt er han lidt i kon­fl ikt med sig selv, og jeg tror, det er gå­et op for ham lidt for sent, « si­ger Jo­hn­ny Weltz. An­dre hold i spil Las­se Nor­man Hansen er ik­ke helt enig i, at han ik­ke har træ­net hårdt nok, men han er afk la­ret med, at kon­trak­ten med Can­non­da­le- Gar­min sand­syn­lig­vis ik­ke bli­ver for­læn­get.

» Vi har dis­ku­te­ret det, men Can­non­da­le- Gar­min vil ik­ke gi­ve mig den sup­port i ba­ne­sæ­so­nen, som jeg ger­ne vil ha­ve. Der­for har jeg valgt at ta­ge dem min­dre se­ri­øst. Hel­dig­vis er der for­hand­lin­ger på fl ere an­dre ni­veau­er, så jeg ta­ger det ro­ligt, « si­ger han og af­vi­ser at sæt­te navn på de hold, som han er i di­a­log med.

Selv­om Las­se Nor­man Han­sens grøn­ne Can­non­da­le- Gar­min hjelm må­ske for­bli­ver i hylste­ret re­sten af kar­ri­e­ren, så er hå­bet langt fra gemt væk. Det bli­ver må­ske ba­re ik­ke på Can­non­da­le- Gar­min, at Las­se Nor­man Han

sen slår igen­nem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.