Magnus­sen i kon­takt med fle­re teams

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

TÅ­L­MO­DIG­HED ba­ck, da eng­læn­der­ne ik­ke ak­ti­ve­re­de Kevin Magnus­sens op­tion om en for­læn­gel­se.

De se­ne­ste uger har der væ­ret helt stille om­kring den dan­ske ra­cer­kø­rer, som er ved at kom­me sig ef­ter sit cy­kel­styrt, hvor han bræk­ke­de hån­den. Men nu af­slø­rer Kevin Magnus­sen, at han trods stil­he­den ar­bej­der på høj­tryk med at få frem­ti­den på plads i den kom­men­de sæ­son.

» Jeg er i kon­takt med fle­re in­ter­es­san­te teams bå­de i og uden for For­mel 1, « si­ger Kevin Magnus­sen til BT.

Den dan­ske ra­cer­kø­rer sæt­ter ik­ke nav­ne på de for­skel­li­ge teams, han ta­ler med. Men se­ne­st er Kevin Magnus­sen ble­vet sat i for­bin­del­se med Re­nault, der for­ment­lig over­ta­ger det øko­no­misk pres­se­de Lo­tusteam ef­ter sæ­so­nen. Og der skul­le al­le­re­de ha­ve væ­ret kon­takt mel­lem par­ter­ne. Fle­re mu­lig­he­der Hvis det ik­ke bli­ver til For­mel 1 i 2016, kun­ne der væ­re fi­re an­dre re­a­li­sti­ske mu­lig­he­der for Kevin Magnus­sen. Han har selv tid­li­ge­re talt varmt om In­dycar og Le Mans. Der­u­d­over er der og­så DTM i Tys­kland el­ler må­ske end­da den nye For­mu­la E- se­rie.

Men fo­re­lø­big er der in­tet på plads for den 23- åri­ge dan­ske ra­cer­kø­rer.

» Jeg hå­ber selv­føl­ge­lig snart at ha­ve no­get på plads, men li­ge nu må jeg ba­re væ­re tå­l­mo­dig, « si­ger Kevin Magnus­sen om sin si­tu­a­tion. kom­men­de we­e­kend er fel­tet nå­et til Rusland, hvor der skal kø­res på ba­nen i OL- by­en So­tji.

Det er Kevin Magnus­sens hånd, der gør, at han ik­ke er i stand til at udføre si­ne plig­ter som re­ser­ve­kø­rer hos McLaren i So­tji. Og han vil­le så­le­des ik­ke kun­ne vi­ka­ri­e­re for Jen­son But­ton el­ler Fer­nan­do Alonso, hvis en af de to mod for­vent­ning skul­le mel­de af­bud.

Selv­om Kevin Magnus­sen ik­ke har få­et sin kon­trakt for­læn­get med McLaren, lø­ber dan­ske­rens nu­væ­ren­de af­ta­le som re­ser­ve­kø­rer med tea­met først ud ef­ter den­ne sæ­son. Men Kevin Magnus­sen er li­ge nu fri til at for­hand­le med an­dre, uden at McLaren kan blan­de sig i det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.