Brø­let Død­strus­sel fra dob­belt­mor­der

BT - - NYHEDER -

SIG­TET IGEN der bli­ver i for­vej­en reg­net for at væ­re op­fa­ren­de og far­lig, og trus­len over for fængsels­be­tjen­ten er ble­vet ta­get så al­vor­ligt, at Fyns Po­li­ti har rejst til­ta­le mod ham. Sa­gen kom­mer for en doms­mands­ret ved Ret­ten i Svend­borg den 19. ok­to­ber. Kon­tant død­strus­sel » Jeg skal i hvert fald ik­ke der­over igen. Så bli­ver jeg tredob­belt mor­der, « lød hans kon­tan­te død­strus­sel iføl­ge an­kla­ge­skrift et over for to kol­le­ger til den tru­e­de fængsels­be­tjent. Un­der­for­stå­et, at så­fremt han blev for­fl yt­tet in­ter­nt i fængs­let, vil­le det ko­ste li­vet for en tred­je, navn­gi­ven fængsels­funk­tio­nær. Me­get be­sti­alsk drab Dobbeltdrabet i Tu­sindårs­sko­ven, som Vin­cent Smith be­gik med en Husqvar­na ma­skin­pi­stol fra kri­gens tid, som hans halv­bror hav­de frem­skaff et, er et af de mest be­sti­al­ske og mest om­tal­te drab i ny­e­re tid. An­holdt på ga­den Eft er en må­neds in­tens efterforskning blev Vin­cent Smith - som på det tids­punkt sta­dig hav­de sit fø­de­navn Per Hen­rik Hals­lev - an­holdt på ga­den i Oden­se i april 2011. Han hav­de på det tids­punkt adres­se i sin mors ræk­ke­hus i by­de­len San­de­rum. Da po­li­ti­et ransa­ge­de bo­li­gen, fandt de et enormt la­ger af vå­ben og am­mu­ni­tion skjult på loft et.

Så­fremt dob­belt­mor­de­ren ken­des skyl­dig i den nye sag, vil det væ­re an­den gang, han døm­mes for død­strus­ler. Før­ste gang var en ud­lø­ber af sel­ve drabs­sa­gen i ret­ten, hvor han tru­e­de et vid­ne. Den for­se­el­se fi k han fi re må­ne­ders ube­tin­get fængsel for. Oven i sin liv­s­tids­dom.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.