Ja, re­ge­rin­gen ly­ver om Eu­ro­pol

BT - - DEBAT - MOR­TEN MES­SER­S­CH­MIDT

Medl. af Eu­ro­pa- Par­la­men­tet ( DF)

pro­ble­ma­tisk, at de i kampag­nen bru­ger kr­udt på at ud­læg­ge kon­se­kven­ser­ne af vo­res ar­gu­men­ter på en par­tisk må­de. De skri­ver f. eks., at Dan­mark ry­ger ud af Eu­ro­pol, hvis det bli­ver et nej, og det ved de ud­mær­ket ik­ke pas­ser, for vi har an­vist fl ere ve­je til, at Dan­mark kan bli­ve i Eu­ro­pol eft er et nej. Det er ær­ger­ligt, at re­ge­rin­gen frem­tu­rer på den­ne her me­get vild­le­den­de må­de imod bed­re vi­den­de. Det er uvær­digt, og det er pro­ble­ma­tisk, at man

DET ER ME­GET

bru­ger skat­tey­der­nes pen­ge på det.

op­lys­nings­kampag­nen ind­tryk af, at afstemningen kun hand­ler om Eu­ro­pol. Afstemningen hand­ler om he­le EUs retspo­li­tik, og der er in­gen ele­men­ter af EU’s retspo­li­tik, som vi ik­ke fremad­ret­tet kan væ­re med­lem­mer af, hvis det bli­ver et ja, og det vil be­ty­de et fuld­stæn­digt far­vel til, at der bli­ver holdt fol­ke­af­stem­nin­ger om EUs retspo­li­tik. Det er di­rek­te for­kert, når der står på hjem­mesi­den, at vi ik­ke over­dra­ger al su­veræ­ni­tet. Man fl yt­ter magt på al­le cen­tra­le retspo­li­ti­ske, ud­læn­din-

MAN FÅR I

gepo­li­ti­ske og fa­mi­li­e­ret­li­ge om­rå­der ud af hæn­der­ne på dan­sker­ne og over i hæn­der­ne på fl er­tal­let i Fol­ke­tin­get.

HELT GRUND­LÆG­GEN­DE FREMMALER

den­ne kampag­ne et ro­sen­rødt bil­le­de, som utvivl­s­omt kun har til hen­sigt at slø­re for­stå­el­sen for de vir­ke­li­ge kon­se­kven­ser ved at stem­me ja. Det er pro­pa­gan­da af den vær­ste skuff e, at man for­sø­ger at slø­re kon­se­kven­ser­ne af sin egen po­li­tik, men det vær­ste er, at de og­så til­la­der sig at be­skri­ve kon­se­kven­ser­ne af et nej på en må­de, som de ved er for­kert.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.