Nej, DF vil skræm­me væl­ger­ne

BT - - DEBAT - KRI­STI­AN JEN­SEN

Uden­rigs­mi­ni­ster, Ven­stre

me­get ukon­kret og luft ig. Der er brug for en ob­jek­tiv kampag­ne, der for­tæl­ler dan­sker­ne nøg­ter­nt, hvad fol­ke­af­stem­nin­gen den 3. de­cem­ber er om. Det er sta­tens op­ga­ve at stille op­lys­nin­ger til rå­dig­hed for be­folk­nin­gen. Når der skal væ­re en fol­ke­af­stem­ning, hvil­ket vi bru­ger me­get sjæl­dent i Dan­mark, så er der be­hov for at la­ve en hjem­mesi­de, der ob­jek­tivt og nøg­ter­nt for­tæl­ler, hvad fol­ke­af­stem­nin­gen går ud på, og hvad

MOR­TENS KRI­TIK ER

kon­se­kven­ser­ne af et ja og et nej er. Ved si­den af det kan hvert par­ti så kø­re sin kampag­ne for at ar­gu­men­te­re for et ja, som f. eks. Ven­stre gør, og et nej, som nog­le en­kel­te par­ti­er gør. Jeg skal nok, sam­men med de man­ge par­ti­er og or­ga­ni­sa­tio­ner, der anbefaler et ja, gå ud og for­kla­re, hvor­for vi sy­nes, det skal væ­re ja. Det er ik­ke op­ga­ven for hjem­mesi­den, og det er hel­ler ik­ke det, den gør. Hjem­mesi­den er neut­ral, og den er ik­ke la­vet af mig, Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et el­ler re­ge­rin­gen, men af et kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau, som vi har gi­vet op­ga­ven at la­ve en neut­ral

frem­stil­ling af af­stem­nings­te­ma­et.

og En­heds­li­sten er den tra­di­tio­nel­le skræm­me­kampag­ne, som vi ser hver ene­ste gang, der er en EU- folk­af­stem­ning. De me­ner al­tid, at op­lys­nings­kampag­ner om EU er po­li­tisk skævv­red­ne. Kri­tik­ken er et for­søg på at skræm­me væl­ger­ne, og de får EU- spørgs­mål til at frem­stå me­get svæ­re og tek­ni­ske. Sa­gen er, at af­stem­nings­te­ma­et er me­get en­kelt: Skal det væ­re svæ­re­re at væ­re kri­mi­nel, let­te­re at væ­re virk­som­hed og me­re trygt at væ­re dan­sker? Så skal du stem­me ja!

KRI­TIK­KEN FRA DF

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.