En god og en dår­lig job­nyhed

ME­NER

BT - - DEBAT -

Den go­de først: Be­skæf­ti­gel­sen i Dan­mark vil bul­dre i vej­ret i de kom­men­de år. I et uhørt tem­po. Om­kring 100.000 men­ne­sker vil kom­me i ar­bej­de i Dan­mark frem mod ud­gan­gen af 2017. Det vur­de­rer de øko­no­mi­ske vis­mænd. Over­vis­mand Hans Jør­gen Whit­ta- Ja­cob­sen si­ger til Ber­ling­s­ke, at be­skæft igel­sen al­le­re­de er øget be­trag­te­ligt, og den ud­vik­ling får kun yder­li­ge­re fart af de se­ne­re års re­for­mer og en re­la­tiv be­her­sket løn­ud­vik­ling. DEN DÅR­LI­GE NYHED er, at i sam­me pe­ri­o­de vil le­dig­he­den kun fal­de med ca. en tien­de­del, det vil si­ge, at om­kring 10.000 fl yt­ter sig fra en over­før­sels­ind­komst til et re­gu­lært ar­bej­de. Det store bil­le­de er, at det myl­drer frem med fl ere job, men det af­spej­ler sig kun mar­gi­nalt i an­tal­let af le­di­ge. Den nye ar­bejds­kraft kom­mer med over­vis­man­dens ord nær­mest ’ lø­ben­de ude fra sko­ven’. Det dre­jer sig ek­sem­pel­vis om un­ge men­ne­sker, der skift er fra en ud­dan­nel­se til job, el­ler folk fra Po­len, Tys­kland og Sve­ri­ge. PRO­BLE­MET ER ALT­SÅ til­sy­ne­la­den­de, at for man­ge dan­ske­re er det me­re at­trak­tivt at væ­re le­dig end at ta­ge et job. En af dem, der mær­ker det i dag­lig­da­gen, er Pe­ter Laur­sen, di­rek­tør i det pri­va­te AMU- cen­ter De­kra, som er Dan­marks stør­ste ud­by­der af chauff ør­ud­dan­nel­ser til dan­ske vogn­mænd, bus­sel­ska­ber og taxa­er. Han si­ger li­ge ud, at selv om han kan gi­ve job­ga­ran­ti og det til om­kring 30.000 kr. om må­ne­den, så er der man­ge le­di­ge, der si­ger nej. Og hvor­for?

» Det er ik­ke al­le, der vil ar­bej­de. Der er krav om, at man skal stå op om mor­ge­nen, se no­gen­lun­de ud og gi­ve den en skal­le i ot­te ti­mer. « Det er åben­bart for bar­ske krav. Pe­ter Laur­sen eft er­ly­ser en helt ny må­de at mø­de de le­di­ge på job­cen­tre­ne. Selv om tvang er udansk, så er der no­get helt galt, når så man­ge si­ger nej til at få et job. jlu

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.