Gør sko­lere­for­men børn sy­ge?

BT - - DEBAT -

Børn bli­ver sy­ge af at gå i skole, de får stress, ondt i ho­ve­d­et og i ma­ven. Så­dan ly­der det fra en bør­ne­læ­ge, der de se­ne­ste seks uger haft 25 børn i kon­sul­ta­tion, som hav­de brug for at bli­ve fri­ta­get fra lange sko­le­da­ge. Sko­lere­for­men be­ty­der, at bør­ne­ne er træt­te og fra­væl­ger sport og kam­me­ra­ter. Men hvor­dan kan man for­kla­re, at dan­ske børn ik­ke kan kla­re det, en­gel­ske og fran­ske børn kan? Øde­læg­ger sko­lere­for­men bør­ne­nes triv­sel og gør dem sy­ge, el­ler gi­ver den dem fl ere fær­dig­he­der?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.