Bur­de fl ere småbørns­for­æl­dre gå ned i ar­bejds­tid?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 09.25 FOR STOR EN RI­SI­KO På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 09.58 HVAD MED MÆN­DE­NE? På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 23.08 MAN SKAL NY­DE DE SMÅ På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 23.21 KVIN­DER BØR PAS­SE BØRN På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 23

Nej,

man kan godt pri­o­ri­te­re bå­de børn og job

Ja,

små børn har et stort be­hov for de­res for­æl­dre

4.271 stem­mer på bt. dk

OM­SORG ER VIG­TIGT

Edel C. Bor­k­felt Kri­sten­sen

Ja, det er synd for bør­ne­ne. De har så­dan brug for om­sorg, mens de er små.

Lis­beth Jen­sen

Kvin­den lø­ber en øko­no­misk ri­si­ko. Løn­nen er sand­syn­lig­vis la­ve­re, og pen­sio­nen går i stå, mens hun bli­ver hos un­ger­ne. Se­ne­re bli­ver hun må­ske skilt og er så gen­nem de år dår­li­ge­re stil­let øko­no­misk i sit frem­ti­di­ge liv, og go­de min­der gi­ver ik­ke brød på bor­det.

Bir­git Berg­løv

Det er jo det, man bru­ger som be­grun­del­se for, at kvin­der gen­nem he­le li­vet får rin­ge­re løn. Hvor­når stil­ler no­gen det spørgs­mål til mænd? Gør kvin­der det, vil det og­så re­sul­te­re i en rin­ge­re pen­sion, når de bli­ver gam­le.

Tom­my Knud­sen

Man skal næp­pe væ­re ked af at pas­se si­ne børn, mens de er små. Plud­se­lig er de voks­ne. Det går så enormt hur­tigt. Som Vi­ctor Bor­ge ud­tal­te, den­gang han fyld­te 70: ’ Det tog rig­tig man­ge år at kom­me her­til, men hvor gik det dog stærkt’.

Ar­ne Run­ge

Kvin­der med små børn bør bli­ve hjem­me og pas­se dem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.