TVANGS Det min­der om en

BT - - NYHEDER -

STATSJOB TIL PROVIN­SEN Re­ge­rin­gen frem­lag­de sid­ste tors­dag sin plan for den stør­ste ud­fl yt­ning af stats­li­ge ar­bejds­plad­ser no­gen­sin­de. 3.900 job skal fl yt­tes fra ho­ved­sta­den til 38 by­er i provin­sen, de fl este til Jyl­land. Ar­gu­men­tet er, at det vil ska­be bed­re ba­lan­ce og ud­vik­ling i he­le lan­det. ri­na Find i lig­hed med tu­sin­der af an­dre off ent­ligt an­sat­te rundt med. Tan­ker­ne bli­ver luft et ved mid­dags­bor­det.

Hvor­når er et job vig­tigt nok til, at man ryk­ker fa­mi­li­en op med ro­de? Og kan hen­des mand, gym­na­si­e­læ­re­ren Frits Zieg­ler, få ar­bej­de på Born­holm? » Jeg un­der­vi­ser i mu­sik og idræt, og det vil ik­ke væ­re sær­lig nemt at få et job – og så er vi jo li­ge vidt, « si­ger han.

» Ja, og hvad hvis vi fl yt­ter der­over, og de så be­slut­ter at fl yt­te ar­bejds­plad­sen tilbage igen? El­ler hvis po­li­ti­ker­ne ned­læg­ger rå­det? Der er alt for man­ge ukend­te fak­to­rer, « si­ger Ka­ri­na Find. Det bli­ver og­så vin­ter der­ov­re Og så er der hu­set i Vær­lø­se, som fa­mi­li­en køb­te i 2009, men som de først nu er ved at fi nde sig or­dent­ligt til ret­te i. Nye vin­du­er, nye gul­ve, ny pejs og nyt køk­ken. I ind­kørs­len står en pal­le med iso­le­ring til det nye ud­hus, hvor Sel­ma skal bo.

Et stenkast ne­de ad vej­en bor Ka­ri­na Finds barn­doms­ve­nin­de. De­res fa­mi­lie og ven­ner bor i kø­ben­havns­om­rå­det. De ny­der at gå til kon­cer­ter og se te­a­ter i København.

Så selv om fa­mi­li­en el­sker at be­sø­ge solskin­sø­en, vir­ker den al­li­ge­vel ut­ro­lig langt væk fra alt det an­det, de el­sker. » Det kan godt væ­re, der er sol over Gud­hjem. Men det bli­ver og­så vin­ter der­ov­re, « gri­ner Ka­ri­na Find.

Hun har brugt den sid­ste uge på at over­ve­je mu­lig­he­der­ne, og i dag er hun split­tet. På den ene si­de vil hun sø­ge et nyt job, hvis det rig­ti­ge duk­ker op. På den an­den si­de er hun klar til at gi­ve Born­holm en chan­ce, men det in­de­bæ­rer at pend­le fra Vær­lø­se.

» Jeg el­sker mit ar­bej­de og hol­der vildt me­get af mi­ne kol­le­ger. Så jeg er lidt ær­ger­lig, men sam­ti­dig har jeg det så­dan, at jeg er nødt til at ta­ge kam­pen op. Det kan væ­re, det vir­ker uto­pisk, men jeg vil prø­ve at pend­le, selv om det nok bli­ver dyrt i læng­den. Det kan væ­re, vi kun skal væ­re der en dag el­ler to om ugen « .

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.