DEPORTATION

BT - - NYHEDER -

Ud­sig­ten til at skul­le ryk­ke fa­mi­li­en op med ro­de og flyt­te med job­bet til Fyn, Nord- el­ler Søn­derjyl­land har få­et fle­re hund­re­de statsan­sat­te til at nær­stu­de­re jo­ban­non­cer. De vil ik­ke væ­re en del af re­ge­rin­gens plan om at flyt­te 3.900 job til provin­sen. » Om­kring 200 af dem, vi har talt med, sø­ger al­le­re­de nu et nyt job. Og man­ge af dem for­tæl­ler, at kol­le­ger­ne og­så le­der « , for­tæl­ler Ul­la Mo­t­hLund Chri­sten­sen, for­mand for HK Stat Ho­ved­sta­den.

Og­så fag­for­e­nin­gen Djøf mær­ker mas­se­flug­ten. » Vi har si­den i tors­dags få­et opkald fra om­kring 100 med­lem­mer, der over­ve­jer et nyt job som en mu­lig­hed, og som der­for sø­ger rå­d­giv­ning, « si­ger Mads Car­sten­sen, for­hand­lings­chef i Djøf. Fra In­dre by til Hjør­ring Hos HK er det især løn- og regn­skabs­me­d­ar­bej­de­re, der al­le­re­de nu sø­ger væk. Man­ge af dem ar­bej­der i Sta­tens Ad­mi­ni­stra­tion, hvor 226 me­d­ar­bej­de­re ef­ter pla­nen skal flyt­tes fra in­dre København til Hjør­ring i Nord­jyl­land.

Og de får ik­ke svært ved at fin­de nyt job, si­ger Ul­la Mo­th- Lund Chri­sten­sen.

» De ken­der løn­sy­ste­met og er der­for me­get ef­ter­trag­te­de i re­sten af sta­ten, kom­mu­ner og re­gio­ner. Man ple­jer at si­ge, at hvis du vil ha­ve en god løn­me­d­ar­bej­der, ta­ger det to til fi­re år, før du er op­lært, « si­ger Ul­la Mo­th- Lund Chri­sten­sen. Og der­for er det selvsagt og­så et stort tab for sta­ten, hvis den skal op­læ­re nye me­d­ar­bej­de­re i at bru­ge sy­ste­mer­ne, ly­der det fra HK.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.