Gam­le krik­ker og rø­de he­ste

BT - - NYHEDER -

ÅB­NINGS­DE­BAT han ik­ke vil­le kal­de den so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske dag­pen­ge­mel­ding for uansvar­lig.

Da han her­ef­ter lo­ve­de, at dag­pen­ge­løs­nin­gen skal støt­tes af bå­de de blå og de rø­de, var Jo­han­ne Sch­midt- Ni­el­sen hur­tig til at tol­ke den ud­ta­lel­se som et løf­te om, at re­ge­rin­gen er pa­rat til at kom­me ven­stre si­de af sa­len i mø­de.

» Det var en me­re klar mel­ding. Hvis der er 90 man­da­ter el­ler fle­re bag et øn­ske om at bru­ge fle­re pen­ge på dag­pen­ge­sy­ste­met, støt­ter re­ge­rin­gen det, « kon­klu­de­re­de Jo­han­ne Sch­midt- Ni­el­sen og blev ik­ke mod­sagt.

Hvor­ef­ter An­ders Samu­el­sen fra Li­be­ral Al­li­an­ce kon­sta­te­re­de, at En­heds­li­sten åben­bart hav­de let­te­re ved at få sin po­li­tik igen­nem over for den­ne re­ge­ring end un­der den for­ri­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.