Dømt til for­va­ring på ube­stemt tid

BT - - NYHEDER -

DOM En 44- årig mand står med hjælp fra sin 38- åri­ge eks­kæ­re­ste bag 14 ildspå­sæt­tel­ser i København. Det blev tors­dag slå­et fast i Kø­ben­havns By­ret, skri­ver Ek­stra Bla­det. Man­den blev i ret­ten idømt for­va­ring på ube­stemt tid for de 14 ildspå­sæt­tel­ser. Eks­kæ­re­sten ken­des sam­ti­dig skyl­dig i at ha­ve hjul­pet man­den i seks af de 14 bran­de. Hun idøm­mes en be­tin­get fængsels­straf på et år og tre må­ne- der. Sam­ti­dig idøm­mes hun 200 ti­mers sam­fund­stje­ne­ste.

De an­ke­de beg­ge dom­men til fri­fin­del­se.

Stør­ste­delen af de 14 bran­de har fun­det sted på Ama­ger i pe­ri­o­den fra 4. maj til 28. au­gust sid­ste år. Blandt an­det ken­des man­den skyl­dig i ildspå­sæt­tel­ser på bus­ser, hvor ska­der­ne er lø­bet op i 8,5 mil­li­o­ner kro­ner. Prø­ve­løsladt drabs­mand Ek­stra Bla­det skri­ver, at man­den bag bran­de­ne er en prø­ve­løsladt drabs­mand. Han er an­gi­ve­ligt tid­li­ge­re ble­vet idømt 14 års fængsel for rov­mord, men da dom­me­ren har valgt at for­læn­ge nav­ne­for­bud­det i sa­gen, er de­tal­jer­ne i drabs­sa­gen ukend­te.

Sa­gen om par­ret har kørt si­den 25. au­gust, hvor en lang ræk­ke be­vi­ser er ble­vet fo­re­lagt. Først og frem­mest er der kla­re dna- spor, der for­bin­der de to til bran­de­ne, og bå­de te­le­fon­sam­ta­ler og over­våg­ning er ble­vet ind­dra­get i sa­gen

an­den, der har væ­ret va­re­tægts­fængs­let si­den ok­to­ber 2014, vil fort­sat væ­re fængs­let frem til an­kesa­gen, mens kvin­den frit kun­ne for­la­de ret­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.