Se­x­mon­ster kræv

BT - - NYHEDER -

TIL­TA­LE bu­tik og ik­ke bor her i om­rå­det. Men tænk, hvis han er kom­met her i min bu­tik – det er di­rek­te ulæk­kert fak­tisk, « si­ger hun. Na­bo: Han var en enspæn­der Det var dog ik­ke me­get, be­bo­er­ne i lej­lig­heds­kom­plek­set, hvor den 48- åri­ge mand bo­e­de, ind­til han blev an­holdt i ju­ni sid­ste år, så til de­res tid­li­ge­re na­bo, som Østjyl­lands Po­li­ti nu har til­talt for om­fat­ten­de pæ­do­fi­li samt pro­duk­tion og di­stri­bu­tion af store mæng­der bør­ne­por­no.

Det for­tæl­ler en be­bo­er i op­gan­gen til BT. Na­bo­en øn­sker at væ­re ano­nym af hen­syn til sa­gens grov­hed.

» Han var en stille mand, der holdt sig for sig selv, og som helst ik­ke vil­le ta­le med os an­dre, hvis han kun­ne und­gå det. Jeg har al­drig set ham sam­men med an­dre på nær hans søn, og der var al­tid stille hos ham. Men det er jo ik­ke til at vi­de, hvad der fo­re­går bag folks dø­re, « si­ger na­bo­en til BT.

Hun mød­te selv fle­re af de po­li­ti­be­tjen­te, der sid­ste som­mer ransa­ge­de den 48- åri­ges lej­lig­hed.

» Det fo­re­gik helt uden dra­ma­tik. Jeg kun­ne se, at be­tjen­te­ne var fra po­li­tiets it- af­de­ling, og de bar papkas­ser ud med små ting. Jeg hav­de på for­nem­mel­sen, at det var al­vor­li­ge an­kla­ger, for han ( den 48- åri­ge til­tal­te, red.) kom al­drig tilbage til sin lej­lig­hed, og i som­mer var nog­le af hans på­rø­ren­de her for at tøm­me lej­lig­he­den. Jeg kun­ne for­nem­me på dem, at den var helt gal, « si­ger na­bo­en til BT. jves

Fo­to: Martin Dam Kri­sten­sen I 15 da­ge skal 48- åri­ge TL sid­de på an­kla­ge­bæn­ken, mens det om­fat­ten­de be­vis­ma­te­ri­a­le bli­ver gen­nem­gå­et, og op mod ti vid­ner af­hø­res. Står det til ankla­ge­myn­dig­he­den, skal TL idøm­mes for­va­ring. Hvad der lig­ger til grund for på­stan­den om for­va­ring, øn­sker ad­vo­ka­tur­chef Tor­ben Thygesen ik­ke at kom­me nær­me­re ind på.

» Jeg kan be­kræf­te, at der ned­læg­ges på­stand om, at han skal idøm­mes for­va­ring, men jeg kan ik­ke ud- ta­le mig yder­li­ge­re om den kon­kre­te sag. Ge­ne­relt set er det så­dan, at hvis der er en på­stand om for­va­ring, så sker det al­drig uden, at sa­gen har væ­ret for­bi Retslæ­ge­rå­det, « si­ger Tor­ben Thygesen. Web- ad­mi­ni­stra­tor Den 48- åri­ge blev i ju­ni 2014 an­holdt i sit hjem i Randers, ef­ter at uden­land­ske po­li­ti­myn­dig­he­der gen­nem læn­ge­re tid hav­de ef­ter­for­sket ak­ti­vi­te­ten på de to webs­i­der ’ Ho­ar­ders Hell’ og ’ The Love Zo­ne’ på det så­kald­te TOR- net­værk, hvor bru­ger­ne kan skju­le de­res fær­den.

TL har væ­ret ad­mi­ni­stra­tor for beg­ge webs­i­der, og han er der­for til­talt for sy­ste­ma­tisk at ha­ve med­vir­ket til ud­bre­del­se af bør­ne­por­no­gra­fisk ma­te­ri­a­le. Han er og­så til­talt for med­vir­ken til voldtægt og an­dre seksu­el­le over­greb på de børn, der fi­gu­re­rer på det bør­ne­por­no­gra­fi­ske ma­te­ri­a­le.

Da Østjyl­lands Po­li­ti ransa­ge­de TLs hjem, blev der fun­det ad­skil­li­ge be­vi­ser i sa­gen. Blandt an­det fandt po­li­ti­et be­vi­ser for, at han ved fle­re lej­lig­he­der har se­x­mis­brugt tre børn. Over­gre­be­ne fandt sted i Ran- ders i 2008 og 2009, hvor bør­ne­ne - som var helt ned til to år gam­le på ger­nings­tids­punk­tet - blev ud­sat for blu­fær­dig­heds­kræn­kel­ser og an­dre seksu­el­le over­greb end sam­le­je. Bør­ne­ne fi­gu­re­rer iføl­ge ankla­ge­skrif­tet på no­get af det bør­ne­por­no­gra­fi­ske ma­te­ri­a­le, der blev be­slag­lagt un­der en ransag­ning af man­dens hjem i Randers.

» Det er en me­get om­fat­ten­de og me­get grov sag. Det er det vær­ste, jeg har set af den ty­pe sa­ger, og det er helt klart en af de mest al­vor­li­ge af den ty­pe sa­ger, vi no­gen­sin­de har haft her­hjem­me, « si­ger ef­ter­forsk­nings­le­der og vi­cepo­li­ti­in­spek­tør Lars Pe­ter Mad­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.